Reklama

NOWAGALA (CNG): Zawarcie przez spółkę zależną Ceramikę Nową Galę II sp. z o.o. umowy warunkowej o dofinansowanie z Ministrem Gospodarki

Raport bieżący nr 190/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje o zawarciu w dniu 3 grudnia 2012 roku, przez spółkę zależną umowy warunkowej o dofinansowanie Projektu "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię produkcji płytek ceramicznych" w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Strony umowy: Ceramika Nowa Gala II sp. z o.o. z siedzibą w Końskich - Beneficjent

i Minister Gospodarki - Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia.

Przedmiot oraz istotne warunki umowy:

- przedmiotem umowy jest udzielenie przez Instytucję Wdrażająca/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjną technologię produkcji płytek ceramicznych", ze środków publicznych w ramach PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji,

- maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na koszty inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wynosi 176,2 mln złotych,

- po spełnieniu warunków wynikających z przedmiotowej umowy spółka zależna otrzyma dofinansowanie na realizację Projektu w maksymalnej wysokości 52,9 mln złotych,

- dofinansowanie może zostać udzielone w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych,

- spółka zależna jest zobowiązana do zapewnienia trwałości Projektu i utrzymania inwestycji w obrębie województwa świętokrzyskiego przez okres 5 lat,

- Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu,

- w przypadku nie wywiązania się spółki zależnej z postanowień zawartych w przedmiotowej umowie Minister Gospodarki ma prawo wezwać spółkę do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania.

Warunek rozwiązujący:

- Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia w terminie do dnia 31 marca 2013 roku:

ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczącego Projektu pn. "Budowa zakładu w oparciu o innowacyjna technologię produkcji płytek ceramicznych" wraz z pełną, wymienioną w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dniu 5 maja 2009 roku, dokumentacją oddziaływania Projektu na środowisko, sporządzoną zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W przypadku nie spełnienia powyższego warunku umowa ulega rozwiązaniu z dniem

1 kwietnia 2013 roku, z mocą wsteczną od dnia zawarcia umowy. Ponadto strony umowy ustaliły, iż do dnia spełnienia warunku, o którym mowa powyżej nie będą mogły być realizowane wypłaty dofinansowania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych emitenta na dzień 30.09.2012 r. 182.195 tys. zł

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Waldemar Piotrowski - Prezes zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | minister gospodarki | oo | Ceramika Nowa Gala SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »