Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy w ramach realizacji budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole - raport 68

Raport bieżący nr 68/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”) informuje, że w dniu 7 września 2017 r. został poinformowany przez Zarząd INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. w Lublinie - spółka zależna Emitenta - ("Spółka zależna”, "INSTAL- LUBLIN”) o otrzymaniu przez Spółkę zależną obustronnie podpisanego opatrzonego datą 21 sierpnia 2017 r. aneksu nr 4 ("Aneks nr 4”) do umowy nr ELO/100/MPD/2015 z dnia 22.09.2015 roku zawartego pomiędzy MOSTOSTAL POWER DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Warszawie jako Wykonawcą a INSTAL-LUBLIN jako Podwykonawcą ("Umowa”).

Reklama

Emitent nie informował o zawarciu Umowy oraz aneksu nr 1 do Umowy z dnia 09.03.2016 roku ("Aneks nr 1”) i aneksu nr 2 do Umowy z dnia 15.06.2016 roku ("Aneks nr 2”) przez Spółkę zależną, bowiem w dniu zawarcia, ani Umowa ani Aneks nr 1 i Aneks nr 2 do Umowy nie podlegały obowiązkowi informacyjnemu jako umowa znacząca oraz aktualizacja umowy znaczącej. Emitent nie informował także o zawarciu aneksu nr 3 do Umowy z dnia 14.07.2017 roku ("Aneks nr 3”) przez Spółkę zależną, bowiem zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy nie zostało uznane przez Emitenta za informację poufną.

Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uruchomienie w budynkach pylonów UHX10 i UHX0 bloków nr 5 i 6 kompletnych instalacji: kanalizacji przemysłowej, sanitarnej, wody pitnej i zasilania w wodę - podposadzkowych i nadposadzkowych, w ramach realizacji budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 672.000,00 złotych (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100) plus podatek VAT. W Umowie zostały zastrzeżone następujące kary umowne:

1) w razie opóźnienia z przyczyn lezących po stronie Podwykonawcy w dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych w porównaniu z terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy – w równowartości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia;

2) w razie opóźnienia z przyczyn lezących po stronie Podwykonawcy w świadczeniu robót budowlanych w porównaniu z terminami realizacji przedmiotu Umowy – w równowartości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia;

3) w razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w usuwaniu wad – w równowartości 0,3% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;

4) w razie nienależytego wykonywania robót budowlanych, mimo uprzedniego wezwania Podwykonawcy przez Wykonawcę do zaniechania takich nienależytych działań – w równowartości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy przypadek stwierdzonego nienależytego wykonania usługi;

5) w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn lezących po stronie Podwykonawcy – w równowartości 10% wynagrodzenia umownego netto;

6) w przypadku wejścia lub przebywania osób, za pomocą których Podwykonawca wykonuje roboty budowlane, na Plac Budowy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – w wysokości 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

7) w przypadku nieobecności przedstawiciela Podwykonawcy na naradach koordynacyjnych – w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych i 00/100) w przypadku nieobecności na pierwszej naradzie koordynacyjnej, oraz 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) za nieobecność na olejnej naradzie koordynacyjnej;

8) w przypadku braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników Podwykonawcy i osoby wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – w kwocie 100,00 złotych (sto złotych i 00/100) za każdy ujawniony przypadek;

9) w przypadku braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu – w kwocie 500,00 złotych (pięćset złotych i 00/100);

10) w przypadku naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w BIOZ, IBWR lub instrukcji BHP, w kwocie 500,00 złotych (pięćset złotych i 00/100);

11) w przypadku dopuszczenia do wykonania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej – w kwocie 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy ujawniony przypadek;

12) w przypadku dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie 1.000,00 złotych (tysiąc złotych i 00/100) za każdy ujawniony przypadek;

13) w przypadku braku przekazania Wykonawcy przez Podwykonawcę karty rejestracji odpadów wytworzonych przez Podwykonawcę lub karty przekazania odpadów odbiorcy uprawnionemu do odbioru odpadu, w przypadku gdy obowiązek ewidencjonowania odpadów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w wysokości 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych i 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

14) w przypadku zniszczenia lub zgubienia lub niezwrócenia wydanej osobie upoważnionej przez Podwykonawcę przepustki – w wysokości 300,00 złotych (trzysta złotych i 00/100) za każdą przepustkę;

15) w przypadku braki przekazania dokumentów formalnoprawnych wymaganych przez Wykonawcę – w wysokości 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy przypadek naruszenia;

16) w przypadku braku przekazania w terminie Dokumentacji Podwykonawcy wymaganej przez Wykonawcę - w równowartości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia;

17) w przypadku braku przekazania Wykonawcy przez Podwykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie lub przedłużenie obowiązywania ubezpieczeń w terminach zgodnych z Umową – w wysokości 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych i 00/100) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu za jeden nieprzekazany dokument.

W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidłowości, o których mowa w pkt 8-12 powyżej, kara za każdy ujawniony przypadek zostanie ustalona poprzez powiększenie o 50% kary nałożonej ostatnio za takie samo naruszenie. Suma kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w pkt 1) – 3) oraz w pkt 16) nie może przekroczyć 10% kwoty wynagrodzenia umownego netto. Umowa zastrzega uprawnienie Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Na mocy Aneksu nr 1 rozszerzono przedmiot Umowy o kompleksowe wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach 2UED, 3UEF, 4UEF oraz UVF. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu Aneksu nr 1 zostało ustalone na kwotę 450.000,00 złotych (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) plus podatek VAT. W pozostałym zakresie Aneks nr 1 nie wprowadził istotnych zmian w zakresie warunków Umowy.

Na mocy Aneksu nr 2 rozszerzono przedmiot Umowy o kompleksową dostawę, montaż, uruchomienie i dostarczenie kompletnej dokumentacji jakościowej i powykonawczej wraz z wykonaniem robót towarzyszących instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach: 5UEF, 2UEA40, 1UEA40, UVF oraz 5UHX10, 5UHX20, 6UHX10, 6UHX20. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu Aneksu nr 2 zostało ustalone na kwotę 1.430.782,18 złotych (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i 18/100) plus podatek VAT. W pozostałym zakresie Aneks nr 2 nie wprowadził istotnych zmian w zakresie warunków Umowy.

Na mocy Aneksu nr 3 rozszerzono przedmiot Umowy o kompleksową dostawę, montaż, uruchomienie i dostarczenie kompletnej dokumentacji jakościowej i powykonawczej wraz z wykonaniem robót towarzyszących instalacji wody pitnej i kanalizacji sanitarnej w obiektach UHX10, UHX20, instalacji kanalizacji przemysłowej w obiektach 7UED i 8UED, skrzynki zasilająco-sterującej dla sterowania pompami w instalacji kanalizacji przemysłowej w obiekcie 2UEA40 oraz instalacji kanalizacji przemysłowej w szachtach kablowych w pylonach bloku nr 5 i 6. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu Aneksu nr 3 zostało ustalone na kwotę 486.180,76 złotych (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i 76/100) plus podatek VAT. W pozostałym zakresie Aneks nr 3 nie wprowadził istotnych zmian w zakresie warunków Umowy.

Przedmiotem Aneksu nr 4 jest kompleksowe wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemów HVAC – część mechaniczna, elektryczna i automatyki w obiektach odżużlania bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Na mocy Aneksu nr 4 w związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu Umowy, wartość wynagrodzenia należnego Spółce zależnej za wykonanie przedmiotu Umowy uległa zwiększeniu o kwotę 2.400.000,00 złotych (dwa miliony czterysta tysięcy złotych i 00/100) plus podatek VAT do kwoty 5.438.962,94 złotych (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 94/100) plus podatek VAT. Wykonanie przedmiotu Aneksu nr 4 powinno nastąpić do dnia 30 listopada 2017 r. W pozostałym zakresie Aneks nr 4 nie wprowadza istotnych zmian w zakresie warunków Umowy.

Zawarcie Aneksu nr 4 zostało uznane za informację poufną ze względu na znaczny wzrost wynagrodzenia należnego Spółce zależnej na podstawie Aneksu nr 4 oraz z uwagi na łączną wysokość wynagrodzenia należnego Spółce zależnej zgodnie z Umową wraz z powołanymi wyżej aneksami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-07Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2017-09-07Michał SapotaWiceprezes ZarząduMichał Sapota

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »