Reklama

BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Spółkę Zależną Emitenta znaczącej umowy. - raport 79

Raport bieżący nr 79/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. informuje , że w dniu 22 grudnia 2014 r. Spółka zależna od spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. tj. Spółka Elektrociepłownia Będzin spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie oraz spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO – UTECH Spółka Akcyjna z siedzibą Poznaniu zawarły umowę leasingu instalacji odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Instalacji "A”), instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr7 (Instalacji "B”); instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr6 (Instalacji "C”); instalacji odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Instalacji "D”)

Reklama

1. Data zawarcia znaczącej umowy – 22.12.2014 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna

- Spółka Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy leasingu jest nabycie przez Spółkę Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna (Leasingodawcę) od Spółki Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.(Leasingobiorcę) instalacji odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Instalacji "A”), instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr7 (Instalacji "B”); instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr6 (Instalacji "C”); instalacji odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Instalacji "D”) wraz z Prawami do Dokumentacji i oddanie w/w Instalacji Leasingobiorcy do używania i pobierania pożytków w zamian za zobowiązanie Leasingobiorcy do zapłaty określonego w Umowie wynagrodzenia i świadczeń.

4. Istotne warunki umowy

Umowa leasingu instalacji odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Przedmiot Leasingu "A”), instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr7 (Przedmiot Leasingu "B”); instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr6 (Przedmiot Leasingu "C”); instalacji odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Przedmiot Leasingu "D”) określa wartość początkową całego Przedmiotu Leasingu- wszystkich Instalacji wymienionych powyżej, która jest równa jest cenie nabycia Instalacji na postawie przedwstępnej umowy sprzedaży. Ostateczna wartość Przedmiotu Leasingu stanowi sumę wszystkich ostatecznych wartości przedmiotów leasingu- Instalacji (odpowiednio "A”, "B”, "C”, "D”) – tj. netto 129.975.000,00 zł. W umowie leasingu w terminie do dnia 15 stycznia 2015 r. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży przez Spółkę Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. na rzecz Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo – Utech Spółka Akcyjna instalacji odsiarczania spalin dla kotłów: OP-140 nr 6, OP 140 nr 7 oraz WP-70 nr 5 (Instalacji "A”), instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr7 (Instalacji "B”); instalacji odazotowania spalin kotła: OP 140 nr6 (Instalacji "C”); instalacji odazotowania spalin kotła: WP-70 nr 5 (Instalacji "D”) za łączną cenę 129.975.000,00 zł netto - to jest brutto 159.869.250,00 zł.

Zgodnie z umową leasingu Przedmiot Leasingu "A” zostanie oddany Leasingobiorcy do odpłatnego używania i pobierania pożytków na czas określony – 114 (sto czternaście) miesięcy (Okres Leasingu A) licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu Przekazania Przedmiotu Leasingu A. Przedmiot Leasingu "B” zostanie oddany Leasingobiorcy do odpłatnego używania i pobierania pożytków na czas określony – 114 (sto czternaście) miesięcy (Okres Leasingu B) licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu Przekazania Przedmiotu Leasingu "B”. Przedmiot Leasingu "C” zostanie oddany Leasingobiorcy do odpłatnego używania i pobierania pożytków na czas określony – 102 (sto dwa) miesiące ("Okres Leasingu C”) licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu Przekazania Przedmiotu Leasingu "C” Przedmiot Leasingu "D” zostanie oddany Leasingobiorcy do odpłatnego używania i pobierania pożytków na czas określony – 102 (sto dwa) miesiące (Okres Leasingu D) licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu Przekazania Przedmiotu Leasingu "D”. Okresy Leasingu na wniosek Leasingobiorcy mogą zostać skrócone. W umowie ustalono, iż daty rozpoczęcia leasingu nie mogą nastąpić później niż:

a) dla Przedmiotu Leasingu "A” – w dacie 31 grudnia 2016 roku;

b) dla Przedmiotu Leasingu "B” – w dacie 31 grudnia 2016 roku;

c) dla Przedmiotu Leasingu "C” – w dacie 31 grudnia 2017 roku;

d) dla Przedmiotu Leasingu "D” – w dacie 31 grudnia 2017 roku.

Leasingobiorca dokonywać będzie amortyzacji Przedmiotu Leasingu zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych rat leasingowych. Wynagrodzenie jakie ma uiszczać Leasingobiorca na rzecz Leasingodawcy nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujące na rynku usług finansowych.

Na mocy zawartej Umowy Leasingobiorca w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczeń nie odbiegających od standardowo przyjętych zabezpieczeń takich umów. W umowie przewidziano prawo Leasingobiorcy do nabycia od Leasingodawcy Przedmiotu Leasingu (odpowiednio "A”, "B”, "C”, "D”) za cenę sprzedaży netto za każdy Przedmiot Leasingu (odpowiednio "A”, "B”, "C”, "D”) w wysokości 1,00 (jeden) PLN na warunkach wskazanych w Umowie.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Nie dotyczy.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

par. 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-23Tomasz Kamiński Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »