Reklama

SWISSMED (SWD): Zawarcie przez spółkę zależną Swissmed Development Sp. z o.o. umów kredytowych oraz umowy sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej - Szpital Swissmed w Warszawie

Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego 2011 roku, spółka zależna Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej "Kredytobiorcą" lub "Kupującym") zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Kredytodawcą" lub PKO BP") umowę kredytu inwestycyjnego (zwaną dalej "Umową kredytu inwestycyjnego") oraz umowę kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji jako kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej (zwaną dalej "Umową kredytu obrotowego").

Na warunkach określonych w Umowie kredytu inwestycyjnego PKO BP udzielił Swissmed Development Sp. z o.o. kredytu w walucie polskiej w kwocie 27.000.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów złotych). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie budowy szpitala Swissmed w Warszawie. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całości wynikającego z w/w umowy kredytowej zadłużenia w terminie do dnia 10 lutego 2036 roku. Kredyt wypłacany będzie w transzach, ostatnia transza płatna najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 r. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawka referencyjna stanowi WIBOR 3M, natomiast marża banku wynosi 2,90 punktu procentowego. Kredytobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału kredytu przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu. Spłata kredytu inwestycyjnego jest zabezpieczona m.in. w następujący sposób: hipoteka umowna w kwocie 27.000.000,00 zł zabezpieczająca kredyt w zakresie należności głównej i hipoteka kaucyjna do kwoty 5.400.000,00 zł zabezpieczająca świadczenia uboczne na części w prawie do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego. Ponadto Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do:

1) przeprowadzania obrotów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez rachunek w PKO BP,

2) pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków związanych z realizowaną inwestycją a nie objętych zaakceptowanym przez Bank kosztorysem inwestycji,

3) rozliczania każdej wykorzystanej transzy kredytu oraz poddania kontroli przez Bank, realizacji inwestycji, w tym wykorzystania każdej uruchomionej transzy kredytu,

4) nie podejmowania realizacji nowych inwestycji w kwocie przekraczającej

300 000,00 zł bez uzyskania stosownej zgody Banku,

5) nie podejmowania bez uzyskania stanowiska Banku działań dotyczących: (a) zmiany struktury właścicielskiej, (b) przejmowania innych podmiotów lub fuzji z innymi podmiotami,

6) nie zaciągania nowych zobowiązań o charakterze kredytowym w wysokości powyżej 300.000,00 zł, bez uprzedniego poinformowania o tym Banku i uzyskania jego stanowiska.

Na warunkach określonych w Umowie kredytu obrotowego PKO BP udzielił Swissmed Development Sp. z o.o. kredytu w walucie polskiej w kwocie 6.300.000,00 zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie kwoty podatku VAT od inwestycji polegającej na budowie szpitala Swissmed w Warszawie. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całości wynikającego z w/w umowy kredytowej zadłużenia w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 roku. Kredyt wypłacany będzie w transzach, ostatnia transza płatna najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 r. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawka referencyjna stanowi WIBOR 3M, natomiast marża banku wynosi 2,50 punktu procentowego. Spłata kredytu inwestycyjnego jest zabezpieczona m.in. w następujący sposób: hipoteka umowna w kwocie 6.300.000,00 zł zabezpieczająca kredyt w zakresie należności głównej i hipoteka kaucyjna do kwoty 1.260.000,00 zł zabezpieczająca świadczenia uboczne na części w prawie do nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Świętego Wincentego. Pozostałe zobowiązania Kredytobiorcy wobec PKO BP opisane w umowie kredytu inwestycyjnego są analogiczne jak w umowie kredytu obrotowego.

W dniu dzisiejszym Swissmed Development Sp. z o.o. zawarła również z Euro Mall Targówek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający") umowę sprzedaży udziału wynoszącego 440400/499502 części w nieruchomości stanowiącej działkę położoną w Warszawie przy ul. Św. Wincentego wraz z naniesieniami budowlanymi w postaci będących w budowie budynku centrum medycznego, parkingu naziemnego, drogi dojazdowej (Umowa sprzedaży). Kupujący nabył w/w udział w nieruchomości za cenę w kwocie 13.240.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT), w tym cena za udział w gruncie wynosi 4.422.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT), a cena za udział w naniesieniach budowlanych opisanych wyżej wynosi 8.818.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych) netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT). Przed zawarciem Umowy sprzedaży Kupujący zapłacił na poczet ceny kwotę 13.240.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto plus należny podatek od towarów i usług (VAT), która to kwota została zaliczona na poczet ceny sprzedaży udziału w nieruchomości i dokonanych naniesień w postaci budynku szpitala Swissmed.

W związku z zawarciem Umowy sprzedaży strony zawarły w dniu dzisiejszym również aneks do umowy z dniu 18 grudnia 2009 roku zobowiązującej do wybudowania lokalu użytkowego - centrum medyczne, ustanowienia jego odrębnej własności oraz zawarcia umów przenoszących własność, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym 39/2009 w celu dostosowania postanowień tej umowy do Umowy sprzedaży.

Kryterium pozwalającym uznać umowy za znaczące jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych.
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »