Reklama

IMMOBILE (GKI): Zawarcie przez spółkę zależną umowy o kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy.

Raport bieżący nr 45/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że spółka zależna CEZARO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (CEZARO), w dniu dzisiejszym otrzymała zawartą z datą 07 kwietnia 2014r. umowę pomiędzy CEZARO a Bankiem mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Bydgoszcz (Bank):

Reklama

1) Umowę o kredyt inwestycyjny, na podstawie której Bank udzielił CEZARO kredytu na kwotę 10.800.000 PLN, zaś CEZARO zobowiązała się do spłaty kredytu w 142 miesięcznych ratach z terminem płatności ostatniej raty w dniu 27.02.2026r. oraz

2) Umowę o kredyt obrotowy w wysokości 4.623.000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT związanego z nabyciem od HOTEL 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. (dalej HOTEL1) Nieruchomości:

- Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 138, województwo kujawsko – pomorskie, o powierzchni 0,2686 ha, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerami 59 i 60, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: BY1B/00004072/0 wraz z budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności znajdującym się na powyższej nieruchomości oraz

- Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 140, województwo kujawsko – pomorskie, o powierzchni 1,0970 ha, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 58, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: KW BY1B/00064765/3 wraz z budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności znajdującym się na powyższej nieruchomości,

zaś CEZARO zobowiązała się do spłaty kredytu obrotowego do dnia 30.09.2014r.

Uruchomienie Kredytu inwestycyjnego nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

1/ przedstawieniu przez CEZARO w Banku kopii zgody wydanej przez Bank Zachodni WBK S.A. na wykreślenie obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych Nieruchomości wymienionych powyżej oraz kopii złożonego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku/ów o wykreślenie z tych ksiąg wieczystych wszystkich hipotek,

2/ przedstawieniu przez Kredytobiorcę w Banku pisma poświadczającego zwolnienie przez Bank Zachodni WBK S.A. zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności wszystkich Umów Najmu oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczących Nieruchomości;

3/ udokumentowaniu przez CEZARO w Banku wniesienia i poniesienia przez CEZARO wkładu własnego z tytułu zakupu Nieruchomości,

4/ przeniesieniu na CEZARO wszelkich praw związanych z Umowami Najmu i zawiadomienie Najemców przez CEZARO o wstąpieniu w Umowy Najmu oraz uzyskanie od Najemców niezbędnych zgód (o ile to wynika z Umów Najmu) na dokonanie cesji wierzytelności z Umów Najmu na rzecz Banku,

5/ dostarczeniu do Banku kopii Umowy Najmu zawartej z JYSK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na okres najmu wynoszący 10 lat,

6/ podpisaniu umów zabezpieczeń oraz złożeniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

7/ przedstawieniu w Banku przez CEZARO kopii aktu notarialnego ustanawiającego hipotekę na rzecz Banku,

8/ utworzeniu Rezerwy Obsługi Długu w kwocie 100.000 PLN.

Uruchomienie Kredytu obrotowego nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

1/ złożeniu przez CEZARO w Banku dyspozycji blokady środków pieniężnych ze zwrotu VAT,

2/ przedłożeniu przez CEZARO w Banku kopii aktu notarialnego dokumentującego zakup Nieruchomości wraz z ustanowieniem hipoteki na rzecz Banku,

3/ złożeniu przez CEZARO w Banku weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

4/ podpisanie przez CEZARO umowy cesji praw z polisy ubezpieczenia Nieruchomości będących przedmiotem hipoteki na rzecz Banku,

5/ udokumentowaniu przez CEZARO w Banku złożenia odpowiedniego wniosku NIP we właściwym dla prowadzonej działalności Urzędzie Skarbowym o zmianie rachunku do rozliczeń CEZARO z Urzędem Skarbowym na rachunek wydzielony w Banku przeznaczony do zwrotu naliczonego podatku VAT,

6/ uregulowanie przez CEZARO pozostałej kwoty VAT od zakupu Nieruchomości ze środków własnych CEZARO,

7/ przedłożenia przez CEZARO zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach podatkowych.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie obowiązujących w tego typu umowach.

Wartość ewidencyjna łączna obciążonych hipoteką Nieruchomości ujęta jest w księgach rachunkowych HOTEL1 na łączną kwotę 20,1 mln PLN netto.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich 4 kwartałów oraz na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.). Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartych Umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-09 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2014-04-09Piotr Fortuna Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: kredyt inwestycyjny | kredyt obrotowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »