Reklama

TESGAS (TSG): Zawarcie przez TESGAS S.A. szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) w dniu 4 sierpnia 2017 roku, powziął informację, iż w okresie od 24 lutego 2017 roku do dnia 4 sierpnia 2017 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 3.336.236,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 00/100) netto.

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 23 marca 2017 roku podpisana w trybie obiegowym, zawarta pomiędzy Emitentem a Zamawiającym, której przedmiotem jest remont gazociągu w/c: odb. Leszno DN150/200 PN5,4 MPa, odb. Bojanowo DN50 PN5,4 MPa, odb. Rydzyna DN100 PN6,3 MPa, odb. Pawłowice (Robczysko) DN50 PN5,4 MPa.

Reklama

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej do dnia 30.11.2017 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1.728.700 zł (słownie: milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych) netto. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji do zlecenia Wykonawcy prac polegających na zasilaniu stacji redukcyjno-pomiarowej Robczysko/Pawłowice z mobilnych zbiorników CNG, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie powiększone o 170.400,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) netto.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w przekazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczeniowych lub polisy (innego dokumentu ubezpieczenia) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w przekazaniu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w wykonaniu innych czynności poza wymienionymi powyżej, a ustalonymi w umowie lub uzgodnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- powierzenie wykonania prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń,

- opóźnienie w przedłożeniu cyklicznego raportu z postępu prac w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- naruszenie postanowień umowy dotyczących obowiązku zachowaniu poufności w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń,

- opóźnienie w przekazaniu podpisanego przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego wystawionego na zasadach i terminach określonych w umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- naruszenie któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie dot. ochrony danych osobowych w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde z naruszeń,

- naruszenie postanowień umowy dot. ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń.

- odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 212.630,10 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 10/100).

Emitent udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 5 lat, liczony od dnia odbioru końcowego.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku, na którym działa Emitent.

Wskazanie łącznej wartości kontraktów zawieranych ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółkę TESGAS.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-04Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2017-08-04Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »