Reklama

MSXRESOUR (MSX): Zawarcie ugody pozasądowej - raport 65

Raport bieżący nr 65/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka" ) niniejszym informuje, iż w dniu 19 października 2012 r w Warszawie Ugody pomiędzy Spółką "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. a Michałem Skipietrow, Zofią Szwed, Eugeniuszem Wawrzyniakiem, Ryszardem Tobolskim, Krzysztofem Loth, Helmutem Floeth (dalej: "Uczestnicy"), Mostostal-Export Development S.A. Sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz Projekt Bronisze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Projekt Bronisze").

Reklama

Strony w przedmiotowej Ugodzie ustaliły, iż:

-istotę sporu pomiędzy nimi stanowi między innymi konflikt dotyczący trybu i sposobu odwołania z funkcji członka zarządu Michała Skipietrowa, w tym konflikt co do ważności uchwał walnego zgromadzenia Spółki i uchwał rady nadzorczej Spółki podejmowanych w tej kwestii, a także zasadności i prawidłowości odwołania pozostałych Uczestników Ugody z funkcji pełnionych przez nich w organach Spółki i podmiotów od Spółki zależnych, a także w celu usunięcia stanu niepewności co do prawidłowości powołania organów Spółki;

-Intencją Stron jest ostateczne, wyczerpujące uregulowanie wszelkich spornych lub budzących wątpliwości kwestii oraz ostateczne zakończenie wszelkich stosunków prawnych łączących Uczestników ze Spółką.

Ponadto, Strony ustaliły, że:

- na zaspokojenie wszelkich roszczeń Michała Skipietrowa oraz w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń Zofii Szwed, Ryszarda Tobolskiego, Eugeniusza Wawrzyniaka, Krzysztofa Loth, Helmuta Floeth, Nielsa Bonn, Spółka zobowiązuje się zapłacić na rzecz Michała Skipietrowa: kwotę 11 800 000 zł w dniu zawarcia ugody w sposób i na warunkach określonych Ugodą oraz ugodą sądową, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 64/2012 z dnia 19 października 2012 r.;

- w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń Spółki oraz w celu ostatecznego uregulowania stosunków korporacyjnych Michała Skipietrowa ze Spółką, Michał Skipietrow zobowiązuje się przenieść na rzecz Spółki lub na rzecz wskazanych przez nią podmiotów 220.000 sztuk akcji imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 220.000,00 złotych oraz 2.162.044 sztuk akcji na okaziciela; Akcje imienne oraz akcje na okaziciela zostaną przeniesione na Spółkę lub podmioty przez nią wskazane bez dodatkowego wynagrodzenia;

-na zaspokojenie roszczeń Spółki oraz w celu ostatecznego uregulowania stosunków korporacyjnych Zofii Szwed z Spółką, Zofia Szwed zobowiązuje się przenieść na rzecz Spółki lub na rzecz wskazanych przez nią podmiotów 1.242.003 sztuk akcji na okaziciela Spółki; Akcje na okaziciela zostaną przeniesione na Spółkę lub podmioty przez nią wskazane bez dodatkowego wynagrodzenia;

-Michał Skipietrow oraz Zofia Szwed i pozostali Uczestnicy oświadczają i zapewniają, że w celu należytego wykonania niniejszej Ugody w dniu zawarcia Ugody złożą oświadczenia cofnięciu wszelkich powództw wytoczonych przeciwko Spółce wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Spółki oraz, że składają oświadczenia w zakresie cofnięcia wszelkich wniosków w innych postępowaniach toczących się z ich i Spółki udziałem oraz, że w związku ze złożonymi oświadczeniami, o jakich mowa powyżej będą wnosić o umorzenie wszystkich wyżej wymienionych postępowań, w szczególności postępowań o zapłatę, o ustalenie, o dokonanie wpisu, a także postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, jak również zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie przysługują im w chwili obecnej wobec Spółki i jakie mogłyby im przysługiwać wobec Spółki w przyszłości;

-Michał Skipietrow oświadcza, iż zapłata powyższej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia Michała Skipietrowa w stosunku do Spółki, w tym zwłaszcza roszczenia związane z odwołaniem Michała Skipietrowa z funkcji członka zarządu, a także wszelkie roszczenia, jakie obecnie przysługują lub będą przysługiwać w przyszłości wobec Spółki Zofii Szwed, Ryszardowi Tobolskiemu, Eugeniuszowi Wawrzyniakowi, Krzysztofowi Loth, Helmutowi Floeth, Nielsowi Bonn. Ponadto Michał Skipietrow oświadcza, że z otrzymanej od Spółki kwoty lub z własnych środków zaspokoi opisane wyżej roszczenia wymienionych powyżej osób.

Spółka oświadcza, iż przeniesienie własności akcji opisanych powyżej przez Michała Skipietrowa i Zofię Szwed zgodnie z postanowieniami ugody oraz złożenie oświadczeń w przedmiocie cofnięcia powództw wraz z zrzeczeniem się roszczenia wyczerpuje wszelkie roszczenia Spółki.

-Spółka sprzedaje, na rzecz Michała Skipietrowa 5050 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy, stanowiących 100% udziałów w spółce Projekt Bronisze Sp. z o.o. Cena sprzedaży udziałów została ustalona przez Spółkę oraz Michała Skipietrowa na kwotę 21.000.000,00 zł.

W dniu podpisania niniejszej ugody spółka Projekt Bronisze Sp. z o.o., celem zabezpieczenia roszczeń, jakie mogą powstać z tytułu rękojmi za wady sprzedanych na rzecz Michała Skipietrowa przez spółkę Mostostal Export S.A. udziałów w spółce Projekt Bronisze Sp. z o.o. ustanowi na rzecz Michała Skipietrowa hipotekę umowną w kwocie 11.800.000 zł. na nieruchomości położonej w SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, stanowiącej niezabudowaną działkę numer ewidencyjny 3/1, o obszarze 8.6196 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00059159/4.

Wartość ewidencyjna nieruchomości gruntowej położonej w SHRO Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki w księgach rachunkowych Spółki według stanu na dzień 16 marca 2012 roku wynosi 20.984.400, 00 zł. (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych).

Wartość zobowiązań wynikających z treści ugody przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, które zgodnie z ostatnio opublikowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2012 roku wynosiły 32 577 tys. z
Agnieszka Jankowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »