ENERGOPLD (EPD): Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2012 roku zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (Bank) umowy kredytowe o łącznej wartości wynoszącej na dzień publikacji niniejszego raportu 20,2 mln zł.

Umowa o największej wartości dotyczy kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego w kwocie 16 mln zł do dnia 28 marca 2015 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków obrotowych Spółki, które częściowo uległy zamrożeniu w związku z budową osiedla mieszkaniowego "Osiedle Książęce" w Katowicach - Ligocie (Umowa). Kredytobiorca może wykorzystać środki z kredytu do dnia 4 lipca 2012 roku, a po upływie dnia zakończenia wypłaty środków z kredytu albo transzy kredytu, środki z kredytu albo z danej transzy kredytu mogą zostać ponownie udostępnione Kredytobiorcy po podpisaniu aneksu do Umowy określającego nowe terminy wykorzystania środków. Kredyt zostanie uruchomiony do kwoty stanowiącej 38% wartości mieszkań pozostałych do sprzedaży wg stanu z dnia poprzedzającego dzień uruchomienia kredytu obliczonej według wzoru określonego w Umowie jednak nie wyższej niż 16 mln zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w terminach do dnia 28 marca 2013 roku, spłata do kwoty 12 mln zł, do dnia 28 marca 2014 roku spłata do kwoty 7 mln zł oraz do dnia 28 marca 2015 roku spłata pozostałej kwoty kredytu. Kwota wykorzystanego kredytu podlega oprocentowaniu według zmiennej stawki oprocentowania opartej na stawce WIBOR 3M plus marża Banku, przy czym marża nie odbiega od standardów rynkowych.

Reklama

Zabezpieczenie spłaty ww. kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi:

1) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez PBG S.A.,

2) hipoteka do kwoty 24 mln zł na zabezpieczenie kapitału, odsetek i innych należności ubocznych na udziale Emitenta w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach (Nieruchomość) oraz posadowionych na Nieruchomości budynków stanowiących własność Emitenta, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KA1K / 00000464 / 2 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,

3) pełnomocnictwo do rachunków bieżących w Banku.

W przypadkach określonych w Umowie m.in. w przypadku niedostarczenia do Banku w terminie 10 dni roboczych od uprawomocnienia postanowienia dotyczącego wpisu hipoteki do kwoty 24 mln zł na zabezpieczenie spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, odpisu księgi wieczystej, niedostarczenia na wniosek Banku aktualnej wyceny Nieruchomości lub aktualnego odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, przerwania w okresie kredytowania ubezpieczenia Nieruchomości, utraty albo pogorszenia zdolności kredytowej przez Kredytobiorcę, wszczęcia przekraczającej kwotę 200.000 zł egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innego/innych niż Bank wierzyciela/wierzycieli, Bank może wypowiedzieć Umowę albo podwyższyć marżę. Zgodnie z treścią Umowy Kredytobiorca zobowiązał się, pod rygorem wypowiedzenia Umowy albo podwyższenia marży, do informowania Banku na bieżąco o faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną, finansową i prawną, mogących mieć wpływ na wykonywanie przez niego postanowień Umowy. Jednocześnie Kredytobiorca zobowiązał się do utrzymywania w całym okresie kredytowania minimalnych poziomów wskaźników finansowych, których weryfikacja odbywać się będzie w okresach kwartalnych na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych.

Emitent uznaje 10% kapitałów własnych Spółki jako kryterium uznania umów za znaczące.
Bartosz Basa - Osoba upoważniona

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »