Reklama

SANPL (SPL): Zawarcie umów objęcia akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Santander Bank Polska S.A. ("Bank”) podaje do publicznej wiadomości informacje o zakończonej subskrypcji 101 009 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 10 zł każda ("Akcje Serii O”).

Reklama

Akcje Serii O zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("KSH”), w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do uczestników Programu Motywacyjnego VI wskazanych w Uchwale Rady Nadzorczej (zgodnie z postanowieniami uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 44 z dnia 17 maja 2017 r. – zob. raport bieżący nr 12/2017 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 51 z dnia 22 czerwca 2020 r. – zob. raport bieżący nr 14/2020).

Emisja Akcji Serii O doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia akcji przez 197 uczestników Programu Motywacyjnego VI. Emisja Akcji Serii O została przeprowadzona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 51 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Zawieranie umów objęcia Akcji Serii O z uprawnionymi uczestnikami Programu Motywacyjnego VI trwało od 22 czerwca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii O doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia dotyczących Akcji Serii O. Zawieranie umów objęcia Akcji Serii O z uprawnionymi uczestnikami Programu Motywacyjnego VI trwało od 22 czerwca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

3) Liczba papierów wartościowych objęta subskrypcją lub sprzedażą

Przedmiotem subskrypcji było 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) Akcji Serii O.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży

Nie składano zapisów w rozumieniu przepisów KSH. W ramach oferty objęto 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) akcji Serii O na podstawie umów objęcia akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Nie dotyczy. W ramach oferty objęto 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) akcji Serii O na podstawie umów objęcia akcji.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)

Cena emisyjna Akcji Serii O wynosi 10 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

Nie dotyczy. Subskrypcja nie była podzielona na transze. W ramach subskrypcji objęto 101 009 (sto jeden tysięcy dziewięć) akcji Serii O na podstawie umów objęcia akcji.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji Akcje Serii O objęło 197 uczestników Programu Motywacyjnego VI.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii O nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży

Wartość oferty Akcji Serii O wyniosła 1 010 090 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt) złotych.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu: 18 056,10 zł

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:

Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu: koszt sporządzenia aktów notarialnych: 12 841,10 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych: 5 215 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:

Nie dotyczy.

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

Nie dotyczy. Bank przy przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji Akcji Serii O nie korzystał z usług zewnętrznego doradcy.

d) promocja oferty

Nie dotyczy – nie poniesiono kosztów promocji

- powyższe koszty emisji Akcji Serii O zostały ujęte w rachunku zysków i strat Banku

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wyniósł 0,18 zł na jedną akcję.

14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących.

Akcje Serii O zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa Prawna:

§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Elżbieta Kaleta-JagiełłoDyrektor

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »