Reklama

STALPROFI (STF): Zawarcie umów z O.G.P. Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń, Część 1 i 2.

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 19/2019 z dnia 19 kwietnia 2019r., Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez O.G.P. Gaz – System S.A. dwóch Umów pomiędzy STALPROFIL S.A. (Wykonawca), a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), których przedmiotem jest generalna realizacja dwóch z trzech Części gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym:

Reklama

1. Umowy o generalną realizację Części nr 1 gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 - Odcinek Pogórska Wola - Pałecznica, o długości ok. 78 km i wartości netto 272 898 762,14 zł,

2. Umowy o generalną realizację Części nr 2 gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 - Odcinek Pałecznica - Braciejówka o długości ok. 56 km i wartości netto 141 000 000,00 zł.

Termin realizacji inwestycji wymienionych w pkt. 1 i 2 został ustalony przez strony na 28 miesięcy od dnia zawarcia w/w Umów.

W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umów, Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci gwarancji należytego wykonania każdej z zawartych Umów, w tym usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi, w tym za opóźnienie w dokonaniu Odbiorów Końcowych w stosunku do terminów wskazanych w Umowach:

- w okresie pierwszych 30 dni opóźnienia – 0,02% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni – 0,04% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przypadający po upływie 30 dni opóźnienia,

Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w dokonaniu Odbioru Końcowego w stosunku do terminu wskazanego w Umowie nie może przekroczyć wysokości 15% wynagrodzenia netto.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w Umowie.

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu, nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w każdej z Umów.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszych Umowach kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Zawarte umowy powinny w okresie ich realizacji w istotny sposób wpłynąć na wzrost generowanych przez Spółkę przychodów w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu. Segment ten obsługiwany jest przez samobilansujący się Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu, który jest odpowiedzialny za wykonawstwo robót budowlanych w ramach przedmiotowych Umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-09Jerzy BernhardPrezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-07-09Sylwia Potocka - LewickaWiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy

Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »