Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu.

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 6.01.2018 r. otrzymał podpisane dwie Umowy, pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu których GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 5/2018.

Reklama

Umowy Ramowe dla zadań : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych/realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów do nieruchomości położonych na Obszarze Gazowni w Kluczborku i Krapkowicach., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zostały zawarte po przeprowadzeniu postępowania, w którym oferty GENERGY zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Umowy zostały zawarte na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy licząć d dniaj ich podpisania, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 24 miesiące od dnia podpisania umów.

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość w Umów Ramowych to 1.000.000 zł netto gazownia Krapkowice i 980.000 zł netto gazownia Kluczbork.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty w szczególności następujących kar umownych: za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – 0,2 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Zlecenia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad - 0,2 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 20 % tego; w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto; z tytułu wstrzymania czasowo udzielania zleceń Wykonawcy z powodu nienależytej lub nieterminowej realizacji co najmniej 1 zlecenia - w wysokości 5 000 zł. Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-01Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »