Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie Umów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18.09.2018 r. podpisał Umowę zawartą pomiędzy Emitentem, a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.

Umowa: Otmuchów ul. Krakowska: Przebudowa/ budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 225 PE (o dł. ok. 554 m b.)– wraz z 21 przyłączami gazu niskiego ciśnienia DN 90/63 PE (od. dł. ok. 30/500 m b.) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Reklama

Emitent zobowiązał się do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w terminie do dnia 30.04.2019 r. a ostatecznego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 30.09.2019 r. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Zamawiającego, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi, których wystąpienie uniemożliwiło Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Spółka za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 568 000,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych). Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w szczególności : za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w Umowie – 0,2 % Wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia, z tytułu opóźnienia w oddaniu Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę w terminie określonym w Umowie, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, przedmiotu Umowy licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad - 0,2 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 20 % tego; Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia netto.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Taże w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał dwie inne podpisane Umowy, których łączna wartość wynosi 300 000 zł netto, dotyczące zadań : Głogówek ul. Powstańców, Przebudowa/budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160/63 PE (o dł. ok. 140/35 m b.) – wraz z 4 przyłączami gazu niskiego ciśnienia DN 63 PE (od. dł. ok. 75 m b.) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej o wartości 130 000,00 zł oraz Opole ul. Torowa ,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z siedmioma przyłączami gazu średniego ciśnienia DN 32 PE – wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej o wartości 170 000,00 zł netto. Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Spółka informuje jednocześnie , że oczekuje na podpisanie kilku drobniejszych Umów na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu , których wartość wynosi ok. 200 000 zł netto. Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-18Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »