Reklama

ELEKTROTI (ELT): Zawarcie umów z TAURON Dystrybucja S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mając na uwadze § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 15 umów na łączną kwotę netto 8 841 506,54 zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześć złotych 54/100), co stanowi podstawę do przekazania niniejszego raportu ze względu na kryterium wielkości kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (zawarte umowy przekraczają łącznie 10% kapitałów własnych Spółki).

Ostatnio zawartą umową z tym samym podmiotem była umowa, otrzymana w dniu 12.07.2012r., podpisana w dniu 11.07.2012r., której przedmiotem jest "Rozbudowa Stacji 110/20 kV PRZYBKÓW". Wartość ryczałtowa przedmiotu ww. umowy wynosi 749.00,00 zł netto (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Termin zakończenia przez ELEKTROTIM S.A. robót w ramach ww. umowy ustalony został na dzień 14 grudnia 2012r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) - kary umowne - w odniesieniu do umowy o największej wartości, tj. umowy zwartej w dniu 30.03.2012r. na wykonanie zadania "Stacja Dwory - przebudowa rozdzielni 110 kV" na kwotę 2 805 168,54 zł netto (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 54/100). Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: ELEKTROTIM S.A. zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, b) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia.

Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest łączna wartość wszystkich umów, zawartych z TAURON Dystrybucja S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.
Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Mirosław Nowakowski - Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

Dowiedz się więcej na temat: Elektrotim SA | tauron | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »