Reklama

SKYLINE (SKL): Zawarcie umowy istotnej - raport 3

Raport bieżący nr 3/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2010 roku pomiędzy Emitentem, jego spółką zależną Skyline Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: "Skyline Venture") oraz Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "KFK") została zawarta Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (dalej: "Umowa").

Zawarcie pomiędzy ww. Stronami Umowy jest wynikiem pozytywnego rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert 1/2009 na udzielenie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym zorganizowanego przez KFK na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491 z późn. zm., dalej: "Ustawa o KFK"), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (Dz. U. z 2007r. Nr 115 poz. 796, dalej: "Rozporządzenie") oraz na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 kwietnia 2007 r., nr N 26/2007 - Polska "Wsparcie funduszy kapitałowych inwestujących w mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa", ze środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013, przyjętego przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczypospolitą Polską w dniu 1 października 2007 r. oraz przez Radę Ministrów w dniu 30 października 2007 r.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad udzielenia wsparcia finansowego przez KFK.

Strony umowy zobowiązały się do założenia funduszu kapitałowego w formie spółki komandytowo - akcyjnej (dalej: "Fundusz"), której komplementariuszem będzie Skyline Venture, natomiast akcjonariuszami Skyline Investment S.A. oraz KFK.

Celem działania Funduszu będzie dokonywanie inwestycji finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, w przedsiębiorców poprzez obejmowanie nowych udziałów lub akcji, uczestnictwie w spółkach osobowych lub innych jednostkach nie posiadających osobowości prawnej, a także na obejmowaniu instrumentów dłużnych przedsiębiorców, w których Fundusz objął akcje lub udziały lub podjął się uczestnictwa i udzielaniu im pożyczek. Inwestycje Funduszu ograniczone są wyłącznie do inwestowania w mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców spełniających warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, spełniających jednocześnie wymogi przewidziane Ustawą o KFK oraz Rozporządzeniem.

Okres działalności inwestycyjnej Funduszu, czyli okres dokonywania przez Fundusz inwestycji ww. przedsiębiorców, czyli obejmowania nowych udziałów lub akcji, uczestnictwa w spółkach osobowych lub innych jednostkach nieposiadających osobowości prawnej, a także obejmowania instrumentów dłużnych przedsiębiorców, będzie nie dłuższy niż 4 lata z możliwością wydłużenia maksymalnie o 1 (jeden) rok w uzasadnionych przypadkach; liczony od dnia wniesienia przez KFK pierwszego wkładu następującego po dniu zarejestrowania Funduszu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a kończący się, także w przypadku jego przedłużenia, najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 r. (dalej: "Okres Inwestycyjny").

Łączna wartość środków Funduszu zaangażowanych w tego samego przedsiębiorcę oraz w jednostki z nim powiązane nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 1.500.000,00 EURO (według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy Funduszem i przedsiębiorcą). Łączna wartość środków Funduszu zainwestowanych w jednego przedsiębiorcę oraz w jednostki z nim powiązane nie może przekroczyć 20% łącznej wysokości zadeklarowanych wpłat do Funduszu.

Podmiot zarządzający Funduszem (zwany dalej: "Podmiotem Zarządzającym") będzie Skyline Venture, który będzie świadczył usługi w zakresie zarządzania Funduszem na podstawie zawartej z nim umowy o zarządzanie oraz reprezentował Fundusz.

W terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy KFK Skyline oraz Skyline Venture dokonają transakcji polegającej na:

- podpisaniu statutu spółki Funduszu, tj. spółki komandytowo-akcyjnej pod firmą Skyline Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna,

- zawarciu umowy o zarządzanie z Podmiotem Zarządzającym,

- zawarciu umów pomiędzy kluczowym personelem a Podmiotem Zarządzającym,

- objęciu akcji i wniesieniu wkładów na pokrycie Minimalnego Kapitału Funduszu;

- złożeniu do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o rejestrację Funduszu;

- podpisaniu pełnomocnictw.

Kapitał Funduszu docelowo będzie wynosił 30.000.000,00 zł ("Docelowa Kapitalizacja Funduszu"). KFK jest zobowiązane do wniesienia kwoty 13.498.500,00 zł na pokrycie wpłat na akcje imienne oraz kwoty 1.500.000,00 zł na pokrycie wpłat tytułem objęcia obligacji imiennych. Skyline Investment S.A. jest zobowiązane do wniesienia 14.998.500 zł na pokrycie wpłat na akcje imienne, a Skyline Venture zobowiązany do wniesienia kwoty 3.000,00 zł na pokrycie wkładu Komplementariusza, który zostanie wniesiony na kapitał rezerwowy Funduszu.

Minimalna wysokość kapitału Funduszu będzie wynosiła 100.000,00 zł, w tym kwotę 3.000,00 zł tytułem wkładu komplementariusza oraz kwotę 97.000,00 zł tytułem pokrycia kapitału zakładowego Funduszu w równej proporcji przez Skyline oraz KFK - po 48.500,00 zł każdy.

Poza ww. zaangażowaniem finansowym KFK zamierza udzielić wsparcia finansowego Funduszowi w formie bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez Fundusz na przygotowanie inwestycji oraz monitorowanie portfela tych inwestycji w maksymalnej wysokości 1.084.700,00 zł.

Z Kwoty Docelowej Kapitalizacji Funduszu, nie więcej niż 8.084.700,00 złotych zostanie przeznaczonych na opłatę za zarządzanie, a przynajmniej pozostała część wkładów w kwocie 21.915.300,00 zł zostanie przeznaczona na inwestycje Funduszu.

Po zawarciu Umowy, Docelowa Kapitalizacja Funduszu może zostać zwiększona o maksymalnie 10.000.000,00 zł. Zwiększenie Kapitalizacji, rozumiane jako deklaracja wniesienia nowych wkładów pieniężnych, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wniesienia pierwszego wkładu przez KFK do Funduszu, przy czym zwiększenie Kapitalizacji Funduszu może zostać dokonane przy udziale KFK, po pozytywnym przejściu procedury Otwartego Konkursu Ofert.

KFK wniesie do Funduszu pierwszy wkład następujący po wniesieniu wkładu na pokrycie Minimalnego Kapitału Funduszu, po ziszczeniu się wszystkich następujących warunków zawieszających:

- po podpisaniu statutu Funduszu, pełnomocnictw oraz następujących umów: umowy o zarządzanie i umów z kluczowym personelem;

- po zarejestrowaniu Funduszu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

- po wniesieniu przez Skyline pierwszego wkładu następującego po wniesieniu wkładu na pokrycie Minimalnego Kapitału Funduszu.

W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie dojdzie do rejestracji Funduszu, każda ze stron umowy będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Osiągnięcie Docelowej Kapitalizacji Funduszu odbywać się będzie w następujący sposób:

- w pierwszej kolejności - wpłaty na akcje przez akcjonariuszy oraz wniesienie wkładu przez komplementariusza na pokrycie Minimalnego Kapitału Funduszu Kapitałowego,

- w drugiej kolejności: (i) wpłaty na: obligacje zwykłe imienne wyemitowane przez Fundusz w celu ich nabycia przez KFK oraz akcje w celu ich objęcia przez KFK, przy czym każdy kolejny wkład KFK będzie podzielony w ten sposób, że pokrywać będzie nabycie obligacji zwykłych imiennych i objęcie akcji w stosunku 50% do 50% aż do momentu w którym KFK nabędzie obligacje zwykłe imienne do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 zł przeznaczonej na ich nabycie; oraz (ii) wpłaty na akcje przez Skyline Investment S.A. do maksymalnej kwoty 3.000.000 zł.

- w trzeciej kolejności - wpłaty na akcje przez wszystkich akcjonariuszy w kwocie 23.900.000,00 złotych.

W związku z tym, iż finansowanie inwestycji dokonywanych przez Fundusz będzie następowało ze środków pozyskiwanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego Funduszu poprzez subskrypcję zamkniętą lub subskrypcję prywatną skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy, są oni zobowiązani, na mocy Umowy, do głosowania na walnych zgromadzeniach Funduszu za uchwałami wyrażającymi zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu oraz uchwałami wyrażającymi zgodę na emisję obligacji zwykłych imiennych ("Uchwały w przedmiocie wniesienia Wkładów"), zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Podmiotu Zarządzającego. W przypadku nie podjęcia, w Okresie Inwestycyjnym, którejkolwiek z Uchwał w przedmiocie wniesienia Wkładów, w szczególności w przypadku niestawienia się któregokolwiek z akcjonariuszy lub głosowania przeciwko którejkolwiek z takich Uchwał, komplementariusz będzie zobowiązany do zwołania kolejnego walnego zgromadzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni. W przypadku, gdy na ponownie zwołanym walnym zgromadzeniu nie dojdzie do podjęcia jakiejkolwiek z Uchwał w przedmiocie wniesienia Wkładów, wówczas akcjonariusz, który nie stawił się na walnym zgromadzeniu lub głosował przeciw podjęciu którejkolwiek z takich Uchwał, lub się wstrzymał (na skutek czego którakolwiek z Uchwał nie zostanie podjęta), będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości:

- 1.000.000,00 złotych w odniesieniu do którejkolwiek z Uchwał w przedmiocie wniesienia wkładów dotyczących środków na pokrycie opłaty za zarządzanie za każdy przypadek nie stawienia się lub wstrzymania się, lub głosowania przeciwko podjęciu którejkolwiek z takich Uchwał;

- 4.000.000,00 zł w odniesieniu do którejkolwiek z Uchwał w przedmiocie wniesienia wkładów dotyczących środków na pokrycie inwestycji za każdy przypadek nie stawienia się lub wstrzymania się, lub głosowania przeciwko podjęciu którejkolwiek z takich Uchwał.

Jeżeli w Okresie Inwestycyjnym akcjonariusz nie wniesie wkładu lub wniesie wkład w niepełnej wysokości w szczególności poprzez: nieobjęcie akcji danej emisji/obligacji lub nie opłacenie akcji/obligacji w terminach i zgodnie z zasadami przewidzianymi w Uchwałach w przedmiocie wniesienia wkładów oraz nieusunięcie skutków takiego naruszenia w terminie kolejnych 20 dni roboczych, akcjonariusz wpłacający wkłady ma prawo wezwać takiego nie wpłacającego akcjonariusza do sprzedaży wszystkich jego instrumentów finansowych za cenę 1 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. To samo dotyczy KFK w przypadku niedokonania wpłat na Instrumenty Dłużne. Zabezpieczenie realizacji postanowień Umowy stanowią nieodwołane pełnomocnictwa do dokonania transakcji na ww. warunkach.

Wkłady na objęcie instrumentów finansowych będą wnoszone transzami przez akcjonariuszy do Funduszu w następujący sposób:

- w przypadku Skyline Investment S.A.: (i) w stosunku do środków przeznaczonych na inwestycje - w terminie 20 dni roboczych od momentu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, (ii) w stosunku do środków przeznaczonych na opłatę za zarządzanie -co pół roku z góry, w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

- w przypadku KFK, w terminie 60 dni roboczych od momentu powiadomienia KFK o wniesieniu wkładu przez Skyline Investment S.A., potwierdzonego wyciągiem z rachunku bankowego Funduszu.

Przez okres obowiązywania Umowy, akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia instrumentów finansowych w Funduszu zbywanych przez któregokolwiek z akcjonariuszy.

Opłata za zarządzanie będzie pokrywana ze środków Funduszu na podstawie umowy o zarządzanie i będzie pokrywała wszystkie koszty zarządzania Funduszem. Opłata za zarządzanie nie przekroczy kwoty 8.084.700 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), tj. średniorocznie 2,69% Kapitalizacji Funduszu.

Podmiotowi Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 20% (brutto kwoty zysku Funduszu, która pozostanie po rozliczeniu minimalnej stopy zwrotu netto dla inwestorów i KFK pod warunkiem, że suma inwestycji (w wartości nabycia inwestycji) dokonanych przez Fundusz jest równa co najmniej 75% części kwoty Kapitalizacji Funduszu zadeklarowanej do zainwestowania w przedsiębiorców, tj. 16.436.475 zł.

Zakończenie inwestycji Funduszu w danego przedsiębiorcę nastąpi w dniu ostatniego zaksięgowania na koncie Funduszu środków pochodzących ze spłaty, sprzedaży oraz umorzenia wszystkich lub części posiadanych przez Fundusz instrumentów finansowych tego przedsiębiorcy. Minimalna stopa zwrotu netto została ustalona w wysokości 8%.

Wypłaty środków pochodzących z zakończenia inwestycji, dokonywane będą w pierwszej kolejności na rzecz KFK do wysokości łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji zwykłych imiennych powiększonej o należną premię. Wysokość premii to oprocentowanie roczne (kapitalizowane półrocznie) w wysokości 10% wartości nominalnej danej emisji obligacji, naliczane od dnia emisji danej serii obligacji do dnia zgromadzenia na rachunku środków w wysokości równej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych obligacji.

Wypłaty środków pochodzących z zakończenia inwestycji następować będą poprzez umorzenie instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Fundusz. Przedmiotowe wypłaty, dokonuje się na rzecz KFK oraz Skyline Investment S.A. w następującej kolejności:

- w pierwszej kolejności Skyline Investment S.A., aż do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom pieniężnym na objęcie instrumentów kapitałowych, co do których następuje zwrot;

- w drugiej kolejności KFK, aż do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom pieniężnym na objęcie instrumentów kapitałowych, co do których następuje zwrot;

- w trzeciej kolejności Skyline Investment S.A., aż do momentu otrzymania minimalnej stopy zwrotu netto;

- w czwartej kolejności KFK, aż do momentu otrzymania minimalnej stopy zwrotu netto.

Środki, które pozostaną po dokonaniu rozliczeń opisanych powyżej są dzielone pomiędzy inwestorów i KFK stosownie do posiadanych udziałów w zysku Funduszu Kapitałowego.

Podział tych środków, dokonany zostanie z uwzględnieniem uprzywilejowania komplementariusza. Poprzez uprzywilejowanie Komplementariusza rozumie się prawo komplementariusza do ww. wynagrodzenia dodatkowego, które będzie wynosiło 20% i zostanie wypłacone w momencie likwidacji Funduszu.

Strony Umowy zobowiązały się, w okresie wykonywania Umowy oraz w ciągu 5 lat od jej wygaśnięcia, do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących którejkolwiek z pozostałych stron i ich podmiotów powiązanych, lub Funduszu i przedsiębiorców, w których Fundusz dokonał lub zamierza dokonać inwestycji, a ponadto informacje o treści Umowy oraz przebiegu jej wykonywania, uzyskane w związku z negocjowaniem, zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy lub w związku z planowaniem bądź realizowaniem inwestycji Funduszu. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia takich informacji, Strona naruszająca ten obowiązek, zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Funduszu kary umownej w kwocie 100.000,00 zł w przypadku gdyby w związku ujawnieniem informacji Fundusz nie zrealizował inwestycji lub wyjścia z inwestycji, lub zrealizował inwestycję lub wyjście z niej na warunkach znacząco mniej korzystnych niż spodziewane zanim doszło do ujawnienia informacji. W pozostałych przypadkach ujawnienia Informacji, strona naruszająca obowiązek poufności będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Funduszu kary umownej w wysokości 50.000,00 zł. Nie ogranicza to prawa Funduszu do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców w rozumieniu art. 13 do 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub wydania decyzji Prezesa UOKiK o umorzeniu postępowania ze względu na okoliczność, iż transakcja nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa UOKiK albo upływu terminu ustawowego na wydanie powyższej zgody, jeżeli przed upływem tego terminu Prezes UOKiK nie wyda żadnej decyzji, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego została zawarta na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia o 2 lata.

W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jerzy Rey - Prezes Zarządu
Paweł Maj - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »