Reklama

PAMAPOL (PMP): Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną oraz udzielenie poręczeń przedmiotowej umowy

Raport bieżący nr 38/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 września 2010 r. spółka zależna Emitenta - Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ,, ZIĘBICE " Sp. z o.o. z siedzibą w Ziębicach (ZPOW, Kredytobiorca) zawarła z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytową (Umowa).

Na mocy Umowy Bank udzielił ZPOW kredytu rewolwingowego do kwoty 10 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie skupu i przechowywanie zapasów warzyw i owoców w sezonie 2010/2011 na zasadach określonych w Umowie oraz ,,Ogólnych warunkach kredytowania klientów instytucjonalnych w Banku ".

Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z zapisami Umowy zabezpieczenie spłaty kredytu ustanowione zostało w postaci:

- zastawu rejestrowego na zapasach Kredytobiorcy do kwoty kredytu wraz z cesją praw z 

polisy ubezpieczeniowej, do tego czasu przewłaszczenia zapasów magazynowych o wartości

nie niższej niż kwota kredytu wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,

- pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w 

Banku,

- hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln zł na nieruchomości będącej własnością Kredytobiorcy

wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

- hipoteka kaucyjna do kwoty 5 mln zł na nieruchomości będącej własnością Warmińskich

Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie (WZPOW),

- ustanowienie poręczeń prawa cywilnego przez spółki: PAMAPOL S.A., Cenos

Sp. z o.o., Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.,

- zastaw rejestrowy na aktywach finansowych nie będących własnością Kredytobiorcy,

- zastaw rejestrowy na środkach trwałych należących do WZPOW o wartości 5,8 mln zł,

- zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych o wartości 5 mln zł należących do WZPOW,

do tego czasu przewłaszczenie zapasów magazynowych o wartości 5 mln należących do

tej Spółki.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Kredyt jest kredytem odnawialnym, spłata kredytu w całości lub części umożliwia ponowne jego wykorzystanie do wysokości uruchomionej w danym okresie.

ZPOW złożył także oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty 15 mln zł. Bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2014 r.

W przypadku stwierdzenia, że warunki kredytu nie zostały przez ZPOW dotrzymane lub w przypadku utraty przez ZPOW zdolności kredytowej Bank może wypowiedzieć umowę, obniżyć kwotę kredytu, zażądać przedstawienia programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank, wstrzymać postawienie do dyspozycji niewykorzystanej części kredytu, zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, podwyższyć marżę kredytu.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Ponadto, w wykonaniu postanowień Umowy w dniu 28 września 2010 r. doszło do podpisania pomiędzy Bankiem z jednej strony a PAMAPOL S.A. , Cenos Sp. z o.o. i Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.,(Poręczyciele) z drugiej strony, trzech odrębnych umów poręczenia kredytu.

Na mocy ww. umów poręczenia każdy z Poręczycieli odrębnie zobowiązuje się do poręczenia zobowiązań ZPOW wobec Banku z tytułu udzielonego kredytu, w tym zobowiązania z tytułu odsetek, należnych opłat i prowizji oraznia wszelkich kosztów dochodzenia roszczeń z tego tytułu istniejących w chwili udzielenia poręczenia, oraz mogących powstać w przyszłości do wysokości 5 mln złotych każdy. Poręczenia ustanowione zostały bezterminowo oraz nieodpłatnie.

Każdy z Poręczycieli, odrębnie złożył również oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionych przez Bank bankowych tytułów egzekucyjnych do kwoty 15 mln zł.

Bank może wystąpić o nadanie tym tytułom klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Jako kryterium uznania pakietu ww. umów za znaczące przyjęto poziom 10% kapitałów własnych Emitenta.
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | Pamapol SA | Raport bieżący | polisy | umowa kredytowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »