Reklama

KERDOS (KRS): Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną Dayli Polska Sp. z o.o. - raport 95

Raport bieżący nr 95/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu ( Spółka) informuje, że w dniu 24 października 2014r. Spółka zależna Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podpisała z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (Bank) Umowę Wieloproduktową nr 884/2014/00000538/00, mocą której, Spółce tej przyznany został min. limit kredytowy w maksymalnej wysokości 17.000.000 PLN oraz kredyt odnawialny do wysokości 17.000.000,00 PLN.

Reklama

Na mocy postanowień w/w umowy limit kredytowy udzielony został na okres od dnia 24 października 2014r do dnia 29 czerwca 2015r. a kredyt odnawialny na okres do dnia 7 kwietnia 2016r.

Limit kredytowy dostępny w ramach Umowy Wieloproduktowej stawiany będzie do wykorzystania przez Spółkę w formie kredytów obrotowych w rachunkach bankowych lub przeznaczany będzie na udzielanie gwarancji bankowych celem zabezpieczenia płatności do wartości maksymalnej 1.000.000PLN dla jednego dostawcy.

Udostępnienie limitu kredytowego celem wykorzystania na w/w cele będzie następowało pod warunkiem spełnienia przez Spółkę wszystkich warunków udostępnienia limitu określonych w obowiązującym w Banku Regulaminie Świadczenia na Rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz w zawartej umowie.

Oprocentowanie udzielanych w ramach w/w limitu kredytów obrotowych będzie według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększanej o marżę w wysokości 1,3 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Kredyt odnawialny natomiast będzie przeznaczany min. na spłatę wymagalnego zadłużenia Spółki wobec Banku z tytułu udzielanego limitu kredytowego, odsetek, prowizji i innych opłat. Kredyt ten także będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o marżę w wysokości 1,3 punktów procentowych w stosunku rocznym. Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. Odsetki będą naliczane miesięcznie według zasad określonych w zawartej umowie.

Zabezpieczeniem spłaty wszystkich wierzytelności Banku wynikających z postanowień zawartej umowy będzie min.:

• zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych znajdujących się w magazynie centralnym i sklepach na łączną wartość 25.816.141,47 PLN,

• cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wyżej wymienionych zapasów,

• poręczenie cywilne udzielone przez Hygienika S.A do kwoty 17.000.000 PLN,

• poręczenie cywilne udzielone przez Mr. House Europe S.A do kwoty 17.000.000 PLN,

• poręczenie cywilne udzielone przez Emarket Sp.z.o.o do kwoty 17.000.000 PLN,

• pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami wymienionymi w umowie,

• hipoteka umowna do kwoty 17.000.000 PLN na nieruchomości położonej w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich będącą w użytkowaniu wieczystym Hygienika S.A.

• cesja praw z polisy ubezpieczeniowej wyżej wymienionej nieruchomości.

Ponadto Bank uzyskał prawo obciążania rachunków Spółki znajdujących się w Banku i pobierania z nich należnych wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów. W przypadkach zaistnienia określonych zdarzeń, Bank także zastrzegł sobie prawo min. do odmowy uruchomienia poszczególnych kredytów, obniżenia wielkości poszczególnych transz lub limitów, zażądania natychmiastowej spłaty rat kredytu lub przedstawienia programu naprawczego m.in. w przypadku utraty przez Spółkę zdolności kredytowej albo niedotrzymania warunków udzielenia kredytów przewidzianych w zawartych Umowach. Bank zastrzegł sobie także prawo do wcześniejszego wypowiedzenia każdej z w/w umów z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W umowie zawarte są również postanowienia odnośnie warunków i terminów spłaty, opłat, prowizji oraz zapisy odnośnie innych konsekwencji niewywiązania się stron z umowy kredytu. Pozostałe warunki ww. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jako kryterium uznania w/w. umów za znaczące Spółka przyjęła fakt iż wartość w/w umów kredytowych przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 z póź. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-25Kamil KliniewskiPrezes Zarządu
2014-10-25Łucja LatosCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »