Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2017 roku spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. ("Kredytobiorca”) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank”) umowę limitu kredytu wielocelowego, na podstawie której Bank udzielił Kredytobiorcy limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 20 000 000,00 PLN, z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym (do kwoty 10 000 000,00 PLN), kredyt obrotowy odnawialny (do kwoty 15 000 000,00 PLN) oraz gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (do kwoty 20 000 000 PLN) ("Limit kredytowy). Limit udzielony jest na okres od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 6 marca 2020 r. Okres wykorzystania Limitu Kredytowego, upływa z dniem 6 marca 2020 r. albo w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę lub przez PKO BP SA, zgodnie z postanowieniami Limitu kredytowego.

Reklama

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z tytułu udzielonych kredytów lub gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z Kredytu stanowią:

a. hipoteka umowna łączna do kwoty 75 000 000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Kokoszki Prefabrykacja S.A. (spółka w 100% zależna od Emitenta) prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku, i opisanej w księdze wieczystej KW nr GD1G/00249865/1 oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku i opisanych w księgach wieczystych KW nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,

b. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt a,

c. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 000 000,00 PLN na mieniu ruchomym stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja S.A., które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, które Kokoszki Prefabrykacja SA nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej,

d. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego, o którym mowa w pkt d,

e. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 000 000,00 PLN (na stanowiącym własność Kredytobiorcy zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych, co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa w pkt a,

f. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt e,

g. weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracja wekslową poręczony przez Emitenta,

h. umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu Limitu kredytowego z wierzytelnościami Kredytobiorcy, jako posiadacza rachunków bankowych wobec Banku,

i. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Limitu kredytowego, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c., na podstawie którego Kredytobiorca w szczególności podda się egzekucji do kwoty 34 000 000,00 PLN, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 6 marca 2022 r.

Ponadto umowa Limitu Kredytowego zakłada, iż wypłata dywidendy przez Emitenta w wysokości przekraczającej 50% kwoty zysku skonsolidowanego za ostatni rok obrotowy wymaga uprzedniej zgody Banku. Kredytobiorca zobowiązał się również do zapewnienia, iż wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z umowy Limitu kredytowego były traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa ustanowionych zabezpieczeń lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku, w stosunku do obecnych oraz przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.

Pozostałe warunki umowy Limitu kredytowego nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa Limitu kredytowego została uznana za znaczącą z uwagi na jej istotne znaczenie dla Emitenta oraz fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-06Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu
2017-03-06Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »