Reklama

GKSKAT (GKS): Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2020...

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 17 stycznia 2020r. powziął informację o zawarciu z dniem 10 stycznia 2020 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania "Organizacja uprawiania sportu w 2020 roku” dotacji w wysokości 11.200.000,00 zł (jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100).

Reklama

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:

a) I transza w wysokości 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych),

b) II transza w wysokości 3.200.000,00 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Termin wykonania zadania pn. "Organizacja uprawiania sportu w 2020 roku” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2020 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2021 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

b) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

c) jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa,

d) jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a – d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Marek SzczerbowskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »