Reklama

POLMED (POM): Zawarcie umowy na świadczenia medyczne z oddziałem PGNiG w ramach pakietu umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej informacji, iż pomiędzy POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie - Górnośląskim Oddziałem Obrotu Gazem w Warszawie (dalej PGNiG) zawarta została umowa na świadczenia medyczne. Zarząd POLMED S.A. szacuje wartość przedmiotowej umowy na łączną sumę około 1.400.000,00 zł. przez cały okres jej obowiązywania. W wyniku jej zawarcia, szacowana łączna wartość umów pomiędzy POLMED S.A. oraz oddziałami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wynosi około 8.400.000,00 zł. POLMED S.A. otrzymał podpisaną Umowę w dniu wczorajszym, data jej zawarcia została jednak ustalona na dzień 1 lipca 2011 r.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez POLMED S.A. kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy, a także kierowanie pracowników PGNiG na wczasy profilaktyczne.

Umowa zawarta została na okres 24 miesięcy od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., może jednak ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku przekroczenia kwoty wynagrodzenia przypadającego POLMED S.A. ponad kwotę 1.432.080,00 zł. PGNiG jest zobowiązane do zapłaty POLMED S.A. z tytułu świadczonych usług wynagrodzenia obliczanego jako iloczyn liczby uprawnionych osób, na rzecz których zobowiązany był świadczyć te usługi w danym miesiącu kalendarzowym, oraz opłaty abonamentowej określonej Umową. PGNiG zobowiązane jest także do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za przeprowadzone badania kandydatów na pracowników PGNiG. Z uwagi na zmienną liczbę pracowników PGNiG i jej wpływ na przypadające dla POLMED S.A. wynagrodzenie, nie jest możliwe dokładne określenie wartości przedmiotowej Umowy. Zarząd POLMED S.A. szacuje wartość łączną wynagrodzenia wynikającego z Umowy za cały okres jej obowiązywania na około 1.400.000,00 zł.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy PGNiG ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 40% miesięcznego wynagrodzenia należnego za dany rodzaj usług w miesiącu, w którym doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy za każdy taki przypadek. W wypadku rozwiązania Umowy przez PGNiG z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi POLMED S.A., ten zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 40% sumy wynagrodzenia należnego za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, jednakże nie więcej niż za dwanaście miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym doszło do rozwiązania Umowy. Zapłata kary umownej nie zwalnia POLMED S.A. z obowiązku wykonania zabezpieczonego karą umowną zobowiązania, a nadto PGNiG jest uprawniony do dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż przedmiotowa umowa ma charakter umowy znaczącej, jest fakt, iż łączna szacowana wartość umów podpisanych z oddziałami PGNiG w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 8.400.000,00 zł., przekracza zatem 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3
RADOSŁAW SZUBERT - PREZES ZARZĄDU

Dowiedz się więcej na temat: Polmed | Emitent | PGNiG

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »