WIELTON (WLT): Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu Handlowego - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2014 roku zawarł z COBOUW POLSKA Sp. z o.o. (Wykonawca) umowę obejmującą zaprojektowanie, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi innymi decyzjami wymaganymi do pozwolenia na budowę, oraz budowę obiektu produkcyjno-biurowego dla potrzeb Centrum Badawczo-Rozwojowego, Serwisu i Działu Handlowego z infrastrukturą zewnętrzną (Budynek) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie tego budynku (Umowa).

Reklama

Termin zakończenia robót budowalnych i podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych został ustalony na 12 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy przez Spółkę co nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę Budynku. Zgodnie z treścią Umowy przekazanie placu budowy nastąpi natomiast do dnia 31 lipca 2014 r. W szczególnych przypadkach opisanych w Umowie (np. wstrzymania robót przez Emitenta czy działania siły wyższej) możliwe jest przesunięcie terminu odbioru końcowego. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi 15,8 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Umowa przewiduje, iż Wykonawca zapłaci Spółce następujące kary:

• za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,01 mln zł za każdy dzień zwłoki;

• za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości w wysokości 0,01 mln zł, za każdy dzień zwłoki;

• z tytułu odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% Wynagrodzenia.

Z kolei Spółka zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Spółki lub, za które odpowiedzialność ponosi Spółka w wysokości 10% Wynagrodzenia. Jednocześnie w Umowie zastrzeżono prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym oraz przypadkami standardowymi dla tego rodzaju umów:

• Emitent ma prawo odstąpienia od całości albo części Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy m.in. w przypadku opóźnień w wykonaniu robót względem przyjętego harmonogramu czy też w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonywania prac budowlano-montażowych w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy;

• Wykonawca ma prawo odstąpienia od całości albo części Umowy z przyczyn dotyczących Emitenta m.in. w przypadku gdy Emitent nie uzyska ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez okres 1 roku od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę czy też Emitent zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidywalnych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań umownych.

Jednocześnie Umowa zostanie rozwiązana bez naliczenia kar umownych dla którejkolwiek ze stron w przypadku, gdy Emitent nie przystąpi do części Umowy stanowiącej wykonanie prac budowlano-montażowych na podstawie projektu budowlanego, w terminie 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została zawarta w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowe, Serwis i Dział Handlowy w ramach projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych środków transportu” realizowane przez Wielton S.A. i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 4.5.2: "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych” (Projekt). Aktualnie Emitent oczekuje na zatwierdzenie przez Ministerstwo Gospodarki zaktualizowanego harmonogramu czasowo-przedmiotowego związanego z realizacją Projektu o złożeniu którego Emitent informował w treści Rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2013 roku opublikowanego w dniu 12 listopada 2013 roku. Jednocześnie realizacja przez Wykonawcę Umowy w części odpowiadającej etapowi projektowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę Budynku przybliży Emitenta do akceptacji ww. harmonogramu i uzyskania dotacji na realizację Projektu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-31Jarosław Andrzej SzczepekPrezes ZarząduJarosław Andrzej Szczepek
2014-01-31Mariusz GolecWiceprezes ZarząduMariusz Golec
2014-01-31Tomasz Śniatała Wiceprezes ZarząduTomasz Śniatała

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »