Reklama

AWBUD (AWB): Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta - Instal-Lublin sp. z o.o. - raport 62

Raport bieżący nr 62/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce ("Spółka”, "Emitent”), informuje, iż w dniu 30 września 2019 r. został poinformowany przez Zarząd Instal-Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - spółka zależna Emitenta ("Spółka Zależna”) o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy o wykonanie robót budowlanych ("Umowa”), między Spółką Zależną, a Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Zamawiającym ("Zamawiający”). Umowa została zawarta w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa hali widowiskowo – sportowej w Puławach, przy ul. Lubelskiej 59” ("Inwestycja”), w której inwestorem jest Miasto Puławy ("Inwestor”). W Umowie Spółka Zależna zobowiązała się do wykonania w ramach realizacji Inwestycji robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wody lodowej, klimatyzacji i wentylacji (wraz z serwisem i konserwacją wbudowanych urządzeń w okresie gwarancji przez producenta lub serwis autoryzowany – dotyczy urządzeń, dla których zapisy gwarancyjne wymagają tych działań celem utrzymania gwarancji) w zakresie wskazanym w Umowie i załącznikach do Umowy.

Reklama

Poszczególne etapy prac realizowane będą zgodnie z harmonogramem robót ("Harmonogram”). Zakończenie prac objętych przedmiotem Umowy powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia 2020 r., a zakończenie prób, pomiarów i regulacji do dnia 31 maja 2020 r.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, Spółka Zależna otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o iloczyn stałych i niezmiennych (ryczałtowych) cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji określonych w załączniku do Umowy, oraz faktycznie wykonanych przez Spółkę Zależną ilość robót, potwierdzonych przez Zamawiającego (rozliczenie powykonawcze). Strony w Umowie określiły szacunkową wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Spółki Zależnej, które na dzień zawarcia Umowy wynosi 7,85 mln zł netto ("Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni.

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy oraz należytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przysługujących Zamawiającemu w stosunku Spółki Zależnej, Spółka Zależna jest zobowiązana: (i) przedstawić Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę 10% wartości Wynagrodzenia ważną przez cały okres wykonywania Umowy, cały okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, do dnia odbioru gwarancyjnego plus 30 dni, albo (ii) przedstawić Zamawiającemu dwie gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe – jedną na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę 10% wartości Wynagrodzenia ważną do dnia wydania Zamawiającemu przez Inwestora protokołu końcowego odbioru Inwestycji plus 30 dni i drugą na zabezpieczenie należytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady na kwotę 3% wartości Wynagrodzenia ważną przez cały okres gwarancji jakości i rękojmi za wady do dnia dokonania odbioru gwarancyjnego plus 30 dni, albo (iii) zapłacić na rzecz Zamawiającego kaucję zabezpieczającą w formie pieniężnej tytułem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, o których mowa w pkt (i) i (ii) powyżej.

Spółka Zależna udzieliła Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót oraz użytych materiałów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przy czym: (i) gwarancja jakości udzielona została na okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót do dnia następującego po upływie 73 miesięcy od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, (ii) rękojmia za wady udzielona została na okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót do dnia następującego po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora.

W Umowie zastrzeżone zostały, w szczególności następujące kary umowne: (i) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Spółki Zależnej w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu zakończenia robót, w wysokości 0,3% Wynagrodzenia, (ii) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Spółki Zależnej w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,3% Wynagrodzenia (iii) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Spółka Zależna, w wysokości 10% wynagrodzenia Spółki Zależnej, (iv) w przypadku niedotrzymania obowiązku przedstawienia polis ubezpieczenia, nieprzedłużenia terminu ich obowiązywania lub też niedokonania przeniesienia uprawnień, w wysokości 7.000 zł za każdy przypadek, (v) w przypadku nie złożenia przez Spółkę Zależną oświadczenia zawierającego informację o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia Spółki Zależnej za poprzedni okres rozliczeniowy ("Oświadczenie”) oraz stanie rozliczeń lub dokumentów, w tym oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,3 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu powyższego oświadczenia, (vi) z tytułu powierzenia przez Spółkę Zależną wykonania robót w całości lub części osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego i Inwestora, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego Spółki Zależnej netto, (vii) z tytułu naruszenia obowiązku zachowania poufności,

w wysokości 3.000 zł za każdy przypadek naruszenia. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki Zależnej, Zamawiający ma prawo do dochodzenia nie tylko kar za odstąpienie, ale wszystkich innych kar, o których mowa powyżej do chwili odstąpienia. Łączny limit wszystkich kar umownych wynosi 15% kwoty Wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo dochodzić od Spółki Zależnej odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

W Umowie przewidziano także karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia, którą Zamawiający zapłaci Spółce Zależnej, w przypadku odstąpienia przez Spółkę Zależną od całości lub części Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w szczególności w następujących przypadkach: (i) jeżeli umowa

z Inwestorem na wykonanie Inwestycji została rozwiązana lub którakolwiek ze stron od tej umowy odstąpiła, (ii)

w razie nieprzedstawienia lub nieprzedłużenia polis ubezpieczeniowych przez Spółkę Zależną, (iii) w przypadku, gdy Spółka Zależna z jej winy przerwała realizację robót i nie realizuje ich przez okres dłuższy niż 7 kolejnych dni roboczych lub opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie w stosunku do Harmonogramu, (iv) w przypadku gdy Spółka Zależna nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie przystąpiła w terminie 5 dni roboczych od wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy.

Spółka Zależna, niezależnie od przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, ma prawo odstąpienia od całości albo części Umowy w przypadku w którym Zamawiający: (i) wstrzymuje wykonywanie części lub całości robót na łączny okres przekraczający 180 dni kalendarzowych, (ii) wydłuża termin zakończenia robót o więcej niż 180 dni

w stosunku do terminu zakończenia robót, z przyczyn nieleżących po stronie Spółki Zależnej.

Umowa określa ponadto, w szczególności procedurę realizacji robót dodatkowych, zamiennych oraz procedurę

i przypadki, w których możliwe jest polecenie przez Zamawiającego Spółce Zależnej niewykonywania określonych robót (roboty zaniechane), szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków Spółki Zależnej, procedurę odbioru robót, szczegółowe zasady wypłaty Wynagrodzenia, szczegółowe zasady ustanowienia ubezpieczenia, zasady dotyczące zatrudnienia podwykonawców i sposobu zawierania umów o podwykonawstwo, zasady zachowania poufności, przekazania praw autorskich przez Spółkę Zależną na rzecz Zamawiającego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Aneta BińkiewiczPrezes ZarząduAneta Bińkiewicz
2019-09-30Robert KasprzakWiceprezes ZarząduRobert Kasprzak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »