Reklama

SKOTAN (SKT): Zawarcie umowy o wykonawstwo instalacji badawczej w ramach projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku dotyczącego podpisania umowy z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w sprawie dofinansowania projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych (Projekt), Zarząd Skotan S.A. (Spółka, Zamawiający) informuje, iż w dniu 4 lutego podpisał umowę (Umowa) z West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. (Wykonawca) o wykonawstwo "pod klucz"- zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i rozruch instalacji badawczej pn. "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" (Instalacja) realizowanej w ramach Projektu.

Reklama

W zakres przedmiotu Umowy wchodzi w szczególności opracowanie dokumentacji w tym m.in. koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja techniczno-technologiczna, dokumentacja odbiorczej dla wykonanej instalacji, dokumentacja z pomiarów parametrów technicznych, wykonanie prac budowlano-montażowych instalacji eksperymentalnej, zakup i wykonanie obiektów technologicznych, zakup elementów instalacji pomocniczych, wykonanie elementów modeli do badań i testów oraz wykonanie prac budowlano-montażowych pod instalację eksperymentalną. Wykonawca wykona przedmiot Umowy siłami własnymi oraz przy pomocy podwykonawców, przy czym za działania i zaniechania Podwykonawców odpowiada Wykonawca. Zamawiający uprawniony jest do występowania z żądaniem zmiany w wymogach zawartych w Umowie, a Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o przewidywanej zmianie dostarczyć propozycję zmiany, do której Zamawiający odniesie się w terminie 7 dni. Zgodnie z treścią umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w terminach określonych w harmonogramie, w tym m.in. do wykonania i przekazania do weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy wynosi 29,5 mln zł netto i jest płatne w częściach zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy. Zakończenie przez Wykonawcę prac budowlano-montażowych i zgłoszenie gotowości odbioru Instalacji zgodnie z treścią Umowy ma nastąpić najpóźniej do 30 września 2013 roku.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Instalacji lub etapu robót i dostaw przewidzianego w harmonogramie- w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki. W przypadku opóźnień w uzyskaniu pozwoleń formalno-prawnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania ulega przesunięciu o okres tych opóźnień.

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub powierzyć usunięcie wad lub dalsze wykonywanie Umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową oraz bezskutecznie upłynął termin wyznaczony przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania robót przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej lub jej niezgodności z wymogami, może żądać ich usunięcia w terminie 14 dni, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie usunięcia wad lub niezgodności i może odstąpić od Umowy. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do odstąpienia bądź rozwiązania Umowy bądź do zawarcia umowy/ów ubezpieczenia OC we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia OC za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z wykonywaniem prac budowlanych będących przedmiotem Umowy, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 4 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający może od Umowy odstąpić w drodze zawiadomienia skierowanego do Wykonawcy w przypadkach określonych w Umowie, m.in. jeśli Wykonawca stanie się niewypłacalny albo w odniesieniu do Wykonawcy złożony zostanie wniosek lub wydane zostanie postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub ustanowieniu zarządu przymusowego, jeśli wydany zostanie nakaz lub podjęta zostanie uchwała w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, jeśli w odniesieniu do Wykonawcy lub majątku Wykonawcy ustanowiony zostanie kurator, syndyk, zarządca lub inny urzędnik o podobnych uprawnieniach lub jeśli wystąpi przypadek Siły Wyższej i trwa przez okres przekraczający 30 kolejnych dni, powodując przerwanie lub wstrzymanie zasadniczo całej lub głównej części robót w tym okresie.

Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych Emitenta.
Marek Pawełczak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »