BEST (BST): Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia udziałów - raport 49

Raport bieżący nr 49/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2015 dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji z AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie ("Fundusz”), informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Funduszem przedwstępną umowę ("Umowa”) nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym GAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("GAMEX”). Na podstawie Umowy strony zobowiązały się zawrzeć w terminie do 2 października 2015 r. przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym GAMEX ("Umowa Przyrzeczona”) za cenę 152.288.720,00 PLN ("Cena”).

Reklama

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej uzależnione jest od ziszczenia się warunku zawieszającego w postaci zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego GAMEX poprzez ustanowienie nowych udziałów GAMEX oraz związanej z tym zmiany umowy spółki GAMEX ("Warunek Zawieszający”) w terminie do 30 września 2015 r. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął w całości Fundusz i pokrył je w całości wkładem niepieniężnym w postaci 3.807.218 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) o wartości nominalnej 1 PLN każda, reprezentujących 29,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 29,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Spółki znajdują się w obrocie giełdowym i są notowane na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W razie uchylenia się przez jedną ze stron Umowy od zawarcia Umowy Przyrzeczonej pomimo spełnienia się Warunku Zawieszającego, drugiej Stronie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie do 15 października 2015 r. (włącznie) oraz prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej Cenie. Prawo do odstąpienia od Umowy oraz prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości równej Cenie przysługuje Kupującemu także w razie nieziszczenia się Warunku Zawieszającego w terminie do dnia 30 września 2015 r. (włącznie) z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Fundusz zobowiązań niepieniężnych wynikających z Umowy oraz w razie niedoręczenia Kupującemu przez Sprzedawcę określonych dokumentów najpóźniej w dacie zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Ponadto Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do 15 października 2015 r. i zażądania zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości równej Cenie w razie, gdyby określone oświadczenia lub zapewnienia Sprzedawcy okazały się nieprawdziwe najpóźniej w dacie zawarcia Umowy Przyrzeczonej. Natomiast w wypadku gdyby te oświadczenia lub zapewnienia okazały się nieprawdziwe po dacie zawarcia Umowy Przyrzeczonej, Kupującemu przysługuje wyłącznie prawo do zażądania zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości równej Cenie.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Po zawarciu Umowy Przyrzeczonej Emitent nie wyklucza dalszego zwiększania swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zagadnienia to będzie analizowane i konsultowane z doradcami oraz zainteresowanymi stronami.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wysokość Ceny, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Funduszem nie ma powiązań.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-10Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2015-09-10Marek KucnerWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »