Reklama

BEDZIN (BDZ): zawarcie umowy przez jednostkę zależną Emitenta - raport 62

Raport bieżący nr 62/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” Spółka Akcyjna (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 października 2014 roku, Emitent otrzymał informację od Spółki Zależnej Emitenta – Spółki Elektrociepłownia "Będzin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zawarciu w dniu 1 października 2014 r. przez Spółkę Zależną Emitenta jako Zamawiającego ze spółką "UNISERV-PIECBUD” Spółka Akcyjna spółką prawa polskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ks. Mjr K.Woźniaka 7A, Katowice 40-337, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000513872 Kontraktu, którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą “Modernizacja chłodni wentylatorowej”, w tym:

Reklama

• ogólne usługi inżynierskie;

• prace rozbiórkowo-demontażowe;

• prace budowlane i ziemne;

• dokumentacja przedinwestycyjna, inwestycyjna, powykonawcza

i eksploatacyjno–ruchowa;

• uzyskanie przez wykonawcę w imieniu zamawiającego wymaganych

decyzji administracyjnych, w tym Decyzji Pozwolenie na budowę, Decyzji

o pozwoleniu na użytkowanie;

• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania między innymi: pozwolenia

na budowę, pozwolenia na użytkowanie;

• prace montażowo - instalacyjne chłodni z przynależnymi instalacjami

i urządzeniami;

• dostawa urządzeń i wyposażenia;

• dostawa części zapasowych na okres gwarancyjny;

• usługi;

• ruch próbny;

• szkolenie;

• ewentualnie inne części składowe Przedmiotu Kontraktu np. przekazanie prawa

do korzystania z “know-how”, prawa do korzystania z patentów, znaków

firmowych, oprogramowania itp.

Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany w formule "po klucz”.

Modernizacja chłodni wentylatorowej w Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. wraz z obiektami

i instalacjami współpracującymi ma zapewnić zwiększenie mocy cieplnej chłodni

z 80 MWt do min. 130 MWt.

Warunki Kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Poniżej istotne warunki Kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych Kontraktu.

Cena Kontraktu netto za realizację kompletnego zakresu Przedmiotu Kontraktu wynosi: 4.700.000,00 zł.

W kontrakcie przewidziano termin rozpoczęcia prac od 1 października 2014 roku, natomiast termin końcowy przekazania do eksploatacji Przedmiotu Kontraktu do 31.03.2016 roku.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do wprowadzenia zmian w Harmonogramie Realizacji Kontraktu, a Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia takich zmian po obustronnych uzgodnieniach.

Zgodnie z zawartym Kontraktem Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Kontrakcie na zasadach ogólnych polskiego prawa cywilnego. Wykonawca odpowiada za zniszczone mienie Zamawiającego zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności za czyny niedozwolone, określonymi w art. 415 i następnych Kodeksu cywilnego.

Kontrakt przewiduje następujące kary umowne:

1. Kary umowne za opóźnienie

a) Jeżeli Wykonawca (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) nie dotrzyma terminu ustalonego w Kontrakcie zapłaci Kary Umowne w wysokości 0,20 % Ceny Etapu Przedmiotu Kontraktu netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie w dotrzymaniu terminu Przejęcia Etapu Przedmiotu Kontraktu do Eksploatacji przekroczy ustalony w Kontrakcie termin o więcej niż 28 dni, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu na zasadach określonych w Kontrakcie.

b) Jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dotrzyma terminu przystąpienia do usuwania wad i terminu usuwania wad w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub w przypadkach ograniczających

lub uniemożliwiających pracę Przedmiotu Kontraktu w okresie Gwarancji Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy Kary Umowne w wysokości 0,015 % Ceny Kontraktu netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad i/lub usuwania wad w okresie Gwarancji.

c) Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu przystąpienia do usuwania wad

i terminu usuwania wady w Okresie Gwarancji Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy Kary Umowne w wysokości 0,02% Ceny Kontraktu netto za każde pełne 6 godzin opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad i usuwania wad w Okresie Gwarancji.

d) Jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dostarczy Zamawiającemu dokumentacji dla Przedmiotu Kontraktu, zapłaci Karę Umowną w wysokości 0,02% Ceny Kontraktu netto za każdy pełny dzień opóźnienia.

2. Kary umowne za niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych

a) Po zakończeniu realizacji Etapu II Przedmiotu Kontraktu zostaną przeprowadzone Pomiary Gwarancyjne w zakresie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Przedmiotu Kontraktu, o których mowa w Kontrakcie Pomiary Gwarancyjne.

Kontrola dotrzymania parametrów i wielkości podlegających sprawdzeniu odbywać będzie się w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych przeprowadzonych zgodnie z Kontraktem, a także na podstawie rzeczywistych wyników eksploatacyjnych.

b) Gwarantowane parametry techniczne podlegające karze umownej w następującej wysokości:

- Za niedotrzymanie dyspozycyjności o każde 0,3% 20 000 zł

- za niedotrzymanie temperatury wody wylotowej przy

obciążeniu cieplnym celki nr 5 wynoszącym 37,5 MWt

lub przy obciążeniu cieplnym chłodni (celek 1-5) wynoszącym

130 MWt - za każdy pełny 1 oC 250 000 zł

- za przekroczenie zapotrzebowania mocy energii 7 000 zł

elektrycznej na potrzeby chłodni o każdy 1 kW

W kontrakcie ustalono limit Kar Umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z tytułów określonych Kontrakcie w wynosi 30% Ceny Przedmiotu Kontraktu netto. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu Kar Umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (z wyłączeniem strat pośrednich) na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, albo Zamawiający i Wykonawca wspólnie ustalą wysokość odszkodowania należnego Zamawiającemu.

Realizacja Kontraktu zabezpieczona została przez Wykonawcę Zabezpieczeniem Należytego Wykonania Kontraktu (zwane w skrócie "Zabezpieczeniem”) w wysokości 7,5 % Ceny Kontraktu netto najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania (zawarcia) Kontraktu w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-01 Sabina Apel Członek Zarządu
2014-10-01 Tomasz Kamiński Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »