Reklama

ERBUD (ERB): Zawarcie umowy ramowej dotyczącej ustalenia warunków udzielania oraz realizacji zamówienia (wykonawczego) na wykonanie robót budowlanych o wartości 139,1 mln zł netto. - raport 76

Raport bieżący nr 76/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A (Emitent) informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. Spółka PBDI S.A. z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta), działając w konsorcjum firm w składzie: PBDI S.A. z siedzibą w Toruniu (PBDI, Lider Konsorcjum), Firma "Gotowski - Budownictwa Komunikacyjne i Przemysłowe” sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Bydgoszczy i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (Konsorcjum), zawarła z Miastem Bydgoszcz oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (Zamawiający) umowę ramową dotyczącą ustalenia warunków udzielania oraz realizacji zamówienia (wykonawczego) na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego (Umowa Ramowa).

Reklama

Wartość Umowy Ramowej wynosi netto 139.077.415,00 PLN i wynika z oferty wykonawcy z najwyższą ceną. Cena złożona przez Konsorcjum wynosiła netto 136.130.439,98 PLN. Umowa Ramowa obowiązuje nie dłużej niż 4 lata od jej dnia podpisania, tj. do 21.11.2022 roku. W okresie trwania Umowy Ramowej, Zamawiający może udzielić zamówienia wykonawcom, z którymi zawarł Umowę Ramową bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert. W pierwszej w kolejności Zamawiający wyśle zawiadomienie do Konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. W przypadku wyrażenia zgody przez Konsorcjum na realizację zamówienia, Konsorcjum zawrze z Zamawiającym umowę na roboty budowlane (Umowa na Roboty Budowlane). Z tytułu braku zamówienia Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej w przypadku: (i) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, (ii) gdy wykonawca nienależycie wykona zamówienie (np. zwłoka w wykonaniu, wadliwe wykonanie, niewykonanie) na podstawie Umowy na Roboty Budowlane, (iii) przeniesienia, bez zgody Zamawiającego, przelewem, cesją lub w innej formie całości bądź części praw lub obowiązków wynikających z Umowy Ramowej.

Umowa na Roboty Budowlane będzie zawarta na niżej określonych warunkach:

1. Wartość kontraktu: 136.130.439,98 zł netto, z czego wartość przypadająca PBDI stanowi 50% wartości kontraktu. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy.

2. Terminy realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania Umowy na Roboty Budowlane

3. Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury. Przewidziane zostały odbiory częściowe uprawniające do częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach gdy wystąpią wady określone w Umowie na Roboty Budowlane.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania (wartość, termin obowiązywania): Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa w wysokości 7% sumy wynagrodzenia brutto z terminem ważności min. 30 dni dłuższym niż termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na Roboty Budowlane.

6. Zabezpieczenie naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa w wysokości 2,1% sumy wynagrodzenia brutto z terminem ważności min. 8 lat i 15 dni dłuższym niż termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na Roboty Budowlane.

7. Okres gwarancji i rękojmi: 8 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy na Roboty Budowlane.

8. Kary:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,1% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót,

- za przekroczenie przez Wykonawcę terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w ciągu dwóch miesięcy od terminu zakończenia robót, w kwocie 10 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki

- z tytułu odstąpienia od Umowy na Roboty Budowlane z przyczyn leżących odpowiednio po stronie Wykonawcy albo Zamawiającego w wysokości 5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 15% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 25% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, to Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego

9. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na Roboty Budowlane m. in. w przypadku gdy wykonawca: (i) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania w uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, (ii) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia takiego wezwania, (iii) w razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy: (i) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 dni, (ii) Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania do zapłaty, w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, (iii) na skutek polecenia Zamawiającego, przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 90 dni.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-21Józef Zubelewicz Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduJózef Zubelewicz Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »