Reklama

FERRUM (FER): Zawarcie Umowy Ramowej na dostawy blach gorącowalcowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie §5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd "Ferrum" Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana Umowa Ramowa (Umowa) pomiędzy Emitentem jako Kupującym oraz spółką HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Boryszewie Nowym, jako Sprzedawcą.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w zakresie dostaw blach gorącowalcowanych, zwanych dalej "Towarem".

W ramach współpracy Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Kupujący zobowiązuje się do kupna i odbioru Towaru na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Sprzedaż Towarów odbywać się będzie na podstawie zamówień, które będą zawierały szczegółowe warunki poszczególnych dostaw.

Szacunkowa wartość Umowy w okresie 12 miesięcy wynosi 144 mln zł, co przekracza kryterium uznania umowy za znaczącą (10% wartości kapitałów własnych Emitenta). Wartość Umowy może ulec znacznym odchyleniom od wartości szacowanej, w szczególności ze względu zmiany kursu euro oraz szacowanej rynkowej ceny Towaru jak również innych uwarunkowań rynkowych.

Wydanie Towaru następować będzie w siedzibie Kupującego. Własność Towaru oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi w momencie wydania Towaru. Koszty załadunku Towaru, ubezpieczenie Towaru i wszystkie inne pozostałe koszty związane z transportem pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostawy.

Strony ustaliły zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: w przypadku gdy Sprzedawca pozostanie w zwłoce z dostawą o więcej niż 7 dni, Kupujący będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,05% wartości niezrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy Kupujący odmówi bez uzasadnionych przyczyn odbioru Towaru, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,05% wartości netto dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynoszącego co najmniej 30 dni Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego odsetki w wysokości 12% od kwoty netto wskazanej w fakturze za okres od pierwszego dnia po dniu płatności do dnia zapłaty włącznie. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Sprzedawcę przewyższy wysokość kary umownej , Sprzedawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonej kary umownej.

W celu zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy z tytułu należytego wykonania zawartej Umowy, Kupujący złożył do dyspozycji Sprzedawcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Tadeusz Kaszowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »