Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu przez Spółkę współzależną.

Raport bieżący nr 34/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym otrzymał od Spółki współzależnej Zakład Produkcyjno- Badawczy Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) informację o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – "Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów na podstawie umowy o charakterze ramowym na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu na obszarze: Część 4 - obszar powiatu: oleśnickiego, milickiego.

Reklama

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów (Przyłącza) na podstawie jednostkowych zamówień (Zamówienia), składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy (Projekty) oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza (Roboty) lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowi przedmiot Umowy.

Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia kwoty wynagrodzenia, o ile kwota łącznego wynagrodzenia zostanie osiągnięta przed upływem terminu realizacji Umowy.

Politerm będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Łączne wynagrodzenie netto przysługujące Politerm z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 5 652 890,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia netto.

Szczegółowe warunki powyższych Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-21Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »