MYCODERN (MCD): Zawarcie umowy sprzedaży - raport 7

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 23 września 2019 r. (w którym przekazał informacje o wyborze oferty Emitenta na dostawę zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 października 2019 r. podpisał z Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach (dalej: "Salag", "Kontrahent") umowę (dalej: "Umowa”), której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa oraz instalacja u Kontrahenta zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych (dalej: "Przedmiot umowy”), o parametrach technicznych zgodnych z ofertą złożoną przez Emitenta Kontrahentowi.

Reklama

Zgodnie z zawartą Umową, dostarczenie Przedmiotu umowy przez Emitenta do siedziby Salag nastąpi w okresie do 390 (trzysta dziewięćdziesiąt) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Za sprzedaż, dostawę i instalację Przedmiotu umowy, Salag zapłaci Emitentowi kwotę 9.515.000,00 zł netto (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych). Płatności ceny za należyte wykonanie Umowy realizowane będą następująco:

a) zaliczka w wysokości 600.000,00 zł netto płatna w ciągu 40 dni od podpisania Umowy,

b) następne zaliczki zgodnie z postępem prac na wezwanie Emitenta zaakceptowane przez

Salag (nie więcej niż 84% wartości Umowy tj. 7.963.500,00 zł),

c) pozostała płatność w wysokości 10% wartości Umowy (tj. 951.500,00 zł netto) płatna w

terminie 14 dni po dostarczeniu maszyny na podstawie faktury końcowej.

Na podstawie powyższej Umowy, okres gwarancji na Przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. W ramach gwarancji Emitent jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich wad

stwierdzonych w Przedmiocie umowy, o ile wady te ujawnią się w czasie okresu gwarancji oraz do

przeprowadzania wszelkich napraw maszyny w okresie objętym gwarancją, o ile potrzeba tych

napraw nie wynika z normalnej eksploatacji ani z winy Kontrahenta. Usunięcie wad nastąpi w maksymalnym terminie 7 (siedem) dni od dnia zawiadomienia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady trwającej dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, Emitent zobowiązuje się do dostarczenia Kontrahentowi sprzętu zastępczego na swój koszt i ryzyko. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Salag, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Emitent nie ponosi odpowiedzialności (pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Emitentowi w okresie obowiązywania gwarancji). Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Emitenta w miejscu użytkowania Przedmiotu umowy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Emitent. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Salag jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Emitenta, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Emitent zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem.

Zgodnie z zawartą Umową, w przypadku opóźnienia w dostawie, wynikającego z winy Emitenta w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Salag kary umownej w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości przedmiotu niniejszej Umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03Tomasz SerafinPrezes ZarząduSerafin

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »