Reklama

POLMED (POM): Zawarcie umowy w ramach pakietu kontraktów z NFZ na 2011 rok, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 4 kwietnia 2011 r. doręczona została Emitentowi umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o szacunkowej łącznej wartości 1.023.000,00 zł. zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej NFZ). Tym samym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 szacowana jest na 10.455.882,65 zł.

Przedmiotem Umowy nr 11/00865/POZ-NS/11 z dnia 21 marca 2011 roku o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dalej Umowa) jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czas obowiązywania Umowy określony został na okres od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. W zakresie warunków finansowania ustalono maksymalną kwotę zobowiązania NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 w wysokości 1.023.000,00 zł. (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące złotych). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości Umowy za cały okres jej obowiązywania. Możliwe jest jedynie dokonanie przez Emitenta szacunkowego określenia, iż w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wartość przedmiotowej Umowy wyniesie około 1.023.000,00 zł., tj. w wysokości zbliżonej do ustalonej Umową maksymalnej kwoty zobowiązań NFZ wobec Spółki. W zakresie kar umownych postanowiono, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na niego karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. NFZ jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymieniona Umowa ma charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 wynosi 10.455.882,65 zł.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3
Radosław Szubert - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Polmed | Narodowy Fundusz Zdrowia | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »