Reklama

HBPOLSKA (HBP): Zawarcie umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań - raport 21

Raport bieżący nr 21/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 maja 2012 r. powziął informację o zawarciu z bankami finansującymi działalność spółek z Grupy PBG umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań ("Umowa") oraz o wejściu Umowy w życie w dniu 14 maja 2012 roku.

Zgodnie z treścią wynegocjowanej Umowy:

1. stronami Umowy są następujące spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., APRIVIA S.A., "KWG" S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "METOREX" SP. Z O.O., "PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE DROMOST" SP. Z O.O., BETPOL S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-DROGOWYCH S.A., ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A., PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH "METRO" SP. Z O.O., PBG AVATIA SP. Z O.O., PBG TECHNOLOGIA SP. Z O.O., PBG ENERGIA SP. Z O.O. oraz następujące banki: BANK ZACHODNI WBK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., NORDEA BANK POLSKA S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., POLSKI BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A., BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A., BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, HSBC BANK POLSKA S.A., BANK MILLENNIUM S.A., BANK DnB NORD POLSKA S.A., RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. oraz CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A., ODDZIAŁ W POLSCE ("Banki");

Reklama

2. Umowa została zawarta w dniu 14 maja 2012, w tym samym dniu weszła w życie (data wejścia w życie) i obowiązuje przez okres obowiązywania, o którym mowa poniżej;

3. okres obowiązywania Umowy oznacza okres od daty wejścia w życie do wcześniejszej z poniższych dat (włącznie):

1) 19 lipca 2012 r. lub jakiejkolwiek późniejszej daty uzgodnionej przez wszystkie Banki na piśmie;

2) daty, w której jakakolwiek strona doręczy pozostałym stronom oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy;

3) wygaśnięcia Umowy na skutek ziszczenia się warunku rozwiązującego, o którym mowa poniżej;

4) daty zawarcia porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy stronami Umowy, i którego przedmiotem będą w szczególności zasady przeprowadzenia restrukturyzacji zobowiązań członków Grupy PBG wobec Banków;

4. każdy z Banków w szczególności zobowiązał się wobec członków Grupy PBG i pozostałych Banków do:

1) niezwłocznego zwrócenia kwoty każdej płatności lub spłaty dokonanej przez jakiegokolwiek członka Grupy PBG w związku z jakimkolwiek dokumentem finansowania lub jakąkolwiek istniejącą gwarancję odpowiedniemu członkowi Grupy PBG dokonującemu takiej płatności lub spłaty;

2) niezwalniania jakiegokolwiek członka Grupy PBG z zobowiązania wynikającego lub związanego z jakimkolwiek dokumentem finansowania lub jakąkolwiek istniejącą gwarancją (poza zwolnieniem z długu);

3) powstrzymania się od wykonywania swych praw wynikających z dokumentów finansowania, dokumentów zabezpieczenia oraz przepisów prawa w takim zakresie, w jakim wykonywanie tych praw miałoby na celu lub skutkowałoby spłatą (lub innym zaspokojeniem) przez któregokolwiek członka Grupy PBG roszczeń tego Banku z tytułu dokumentów finansowania lub roszczeń zwrotnych;

4) cofnięcia (lub złożenia wniosku o umorzenie postępowania) wszelkich wniosków o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, wniosków o wszczęcie egzekucji, wniosków o wpis hipoteki przymusowej oraz zaprzestania innych czynności zmierzających do zabezpieczenia lub zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu istniejących kredytów, złożonych lub podjętych przed datą wejścia w życie, z tym, że nie dotyczy to tytułów wykonawczych uzyskanych przez BANK DnB NORD POLSKA S.A. przed dniem wejścia w życie oraz, w zakresie których BANK DnB NORD POLSKA S.A. złożył stosowny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przed dniem 10 maja 2012 r., z tym że BANK DnB NORD POLSKA S.A. cofnie wnioski o wydanie dalszych egzemplarzy tytułu wykonawczego z dniem ustanowienia zabezpieczenia o którym mowa w Umowie;

5) niezwłocznego zwolnienia zabezpieczenia w rozumieniu Umowy uzyskanego przez Bank niezgodnie z oświadczeniem złożonym przez Bank, o którym mowa w Umowie.

5. Banki większościowe w rozumieniu Umowy przekażą PBG S.A. swoją decyzję w sprawie emisji obligacji przez PBG S.A. w terminie siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania od PBG S.A. wniosku w tej sprawie wraz z projektem warunków emisji;

6. strony uzgodniły, że przekroczenie dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych zawartych w istniejących umowach kredytu przez odpowiednich członków Grupy PBG przed datą wejścia w życie oraz w okresie obowiązywania nie stanowi i nie będzie stanowić w okresie obowiązywania przypadku naruszenia postanowień istniejących umów kredytu (w dowolny sposób opisanego) oraz Umowy;

7. Banki udzielające finansowania pomostowego, tj. BANK ZACHODNI WBK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., NORDEA BANK POLSKA S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. lub inny Bank lub, za zgodą banków większościowych w rozumieniu Umowy, inne banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe dołożą należytej staranności w celu uzyskania ostatecznych decyzji wewnętrznych komitetów kredytowych w przedmiocie finansowania pomostowego do dnia 18 maja 2012 r. oraz dołożą należytej staranności w celu uruchomienia finansowania pomostowego do dnia 25 maja 2012 r., z zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie;

8. zgodnie z Umową finansowanie pomostowe oznacza finansowanie pomostowe (tj. do czasu otrzymania przez PBG S.A. środków z emisji obligacji serii od A1 do A12 zamiennych na akcje serii H na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. z dnia 3 kwietnia 2012 roku) w wysokości nie niższej niż 200.000.000 (dwieście milionów) złotych, które ma zostać udzielone PBG S.A. oraz innym członkom Grupy PBG przez banki udzielające finansowania pomostowego, i które ma zostać spłacone ze środków z emisji, o której mowa powyżej, nie później niż w dniu 19 lipca 2012 r.;

9. PBG S.A. zobowiązało się wobec Banków, że dołoży najwyższych starań, aby zawrzeć z bankami udzielającymi finansowania pomostowego stosowne umowy dotyczące finansowania pomostowego do dnia 25 maja 2012 r. oraz aby zawrzeć umowy dotyczące finansowania, które ma zostać udzielone PBG S.A. za zgoda banków większościowych w rozumieniu Umowy, przez inny bank, instytucję kredytową lub instytucję finansową do dnia 30 czerwca 2012 r.;

10. każdy z Banków może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie wszystkim pozostałym stronom, na piśmie pod rygorem nieważności, stosownego oświadczenia, jeżeli zajdzie jedna lub więcej z poniższych okoliczności:

1) w odniesieniu do któregokolwiek członka Grupy PBG zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku lub z możliwością zawarcia układu, oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego lub zostaną podjęte jakiekolwiek kroki w celu wszczęcia podobnego postępowania (niezależnie od tego czy działanie takie podjęła osoba trzecia czy członek Grupy PBG);

2) dojdzie do ustanowienia likwidatora, kuratora sądowego, zarządcy nad przedsiębiorstwem, zarządcy lub podobnego urzędnika w odniesieniu do któregokolwiek z członków Grupy PBG lub dowolnych jego aktywów;

3) dojdzie do wszczęcia egzekucji lub podobnego postępowania w odniesieniu do dowolnego członka Grupy PBG, w sytuacji gdy łączna wartość dochodzonych roszczeń (w tym roszczeń dochodzonych przez dany Bank w ramach czynności zachowawczych) wobec wszystkich członków Grupy PBG przekracza 10.000.000,00 zł, a wniosek o wszczęcie takiego postępowania nie zostanie cofnięty w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po jego złożeniu;

4) jakikolwiek członek Grupy PBG naruszy jedno lub więcej swoich zobowiązań z tytułu Umowy, a skutki tego naruszenia nie zostaną usunięte w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty wezwania odpowiedniego członka Grupy PBG przez jeden z Banków do naprawienia takiego naruszenia;

5) jakiekolwiek zadłużenie finansowe jakiegokolwiek członka Grupy PBG (wyłączając istniejące kredyty, istniejące gwarancje oraz wierzytelności z tytułu istniejących umów w sprawie instrumentów pochodnych) nie zostanie spłacone w terminie (po upływie pierwotnie określonego okresu naprawczego) lub stanie się wymagalne przed terminem lub na żądanie (w tym na żądanie natychmiastowego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach dozwolonej emisji obligacji) lub może zostać uznane przez wierzyciela lub w jego imieniu za wymagalne przed terminem lub płatne na żądanie (w tym na żądanie natychmiastowego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach dozwolonej emisji obligacji) w każdym wypadku, w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego), o ile łączna kwota takiego zadłużenia finansowego wszystkich członków Grupy PBG przekracza w jakimkolwiek okresie kwotę 10.000.000,00 zł;

6) inny Bank naruszy postanowienia Umowy;

11. każdy z członków Grupy PBG może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie wszystkim pozostałym stronom na piśmie pod rygorem nieważności stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, jeżeli którykolwiek z Banków złożył nieprawdziwe oświadczenie lub nie dotrzyma istotnych warunków Umowy, a skutki tego naruszenia nie zostaną usunięte w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty wystąpienia takiego naruszenia;

12. Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności przez żadną ze stron niniejszej Umowy w przypadku braku uruchomienia finansowania pomostowego w terminie do dnia 10 czerwca 2012 r.
Krzysztof Woch - dyrektor ds. relacji inwestorskich

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »