ELBUDOWA (ELB): Zawarcie umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z instytucjami finansującymi Spółkę oraz otrzymanie oświadczeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Powszechna Kasa Oszczędności S.A. związanych z powyższą umową - raport 42

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

I. Umowa

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2019 z 14 marca 2019 r. oraz 23/2019 z 23 kwietnia 2019 r. Zarząd ELEKTROBUDOWA S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r. Spółka zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Haitong Bank S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A. (łącznie zwane dalej jako "Instytucje Finansowe”) umowę w sprawie finansowania działalności Spółki ("Umowa”).

Reklama

Umowa określa: (i) zasady zapewnienia Spółce płynności przez Instytucje Finansowe, (ii) zmiany w dotychczasowych umowach finansowania zawartych przez Spółkę z Instytucjami Finansowymi, (iii) zobowiązania Instytucji Finansowych w odniesieniu do ich wierzytelności w stosunku do Spółki, (iv) zobowiązania Spółki w odniesieniu do prowadzonej działalności operacyjnej, finansowej oraz inwestycyjnej, (v) warunki rozwiązania Umowy oraz zdarzenia uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Instytucje Finansowe oraz (vi) czas trwania Umowy, w tym datę końcową obowiązywania Umowy oraz warunek rozwiązujący Umowę.

Poniżej Spółka prezentuje szczegółowy opis kluczowych postanowień Umowy.

Zasady zapewnienia Spółce płynności przez Instytucje Finansowe

W celu zapewnienia Spółce płynności Instytucje Finansowe zobowiązały się utrzymać w okresie obowiązywania Umowy limity finansowania odnawialnego określone w Umowie, tj. limity na poziomie nie mniejszym niż poziom określony w dotychczasowych umowach zawartych z Instytucjami Finansowymi i nie odmówić Spółce wypłaty ani uruchomienia niewykorzystanej kwoty tego limitu niezależnie od postanowień dotychczasowych umów stanowiących podstawę udostępnienia danego finansowania odnawialnego. Umowa określa przy tym, że co do zasady każde istniejące finansowanie w formie linii gwarancyjnej lub linii akredytyw ma charakter nieodnawialny, a tym samym wygaśnięcie gwarancji lub akredytywy wystawionej w ramach takiego istniejącego finansowania nie skutkuje powstaniem po stronie Spółki uprawnienia do wnioskowania do danej Instytucji Finansowej o wystawienie nowej gwarancji lub akredytywy. Jednocześnie, zgodnie z Umową, Spółka może w drodze uzgodnień dwustronnych z Instytucjami Finansowymi porozumieć się w sprawie odnawialności linii gwarancyjnej lub linii akredytyw.

Zmiany w dotychczasowych umowach zawartych z Instytucjami Finansowymi

W odniesieniu do terminów spłaty wierzytelności pieniężnych Spółki w stosunku do danej Instytucji Finansowej z tytułu istniejącego finansowania przypadających przed datą końcową obowiązywania niniejszej Umowy - termin ich spłaty został odroczony do daty końcowej obowiązywania Umowy. Niezależnie od powyższego, zgodnie z Umową, o ile Strony nie postanowią inaczej, najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy stają się wymagalne

W odniesieniu do okresu udostępnienia finansowania odnawialnego, jeżeli koniec okresu udostępnienia takiego finansowania przypada w okresie obowiązywania Umowy – każdy taki termin końca okresu udostępnienia finansowania (w zakresie limitów określonych w Umowie) zostaje odroczony do daty końcowej obowiązywania Umowy. Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy termin, w którym upływa okres udostępnienia finansowania odnawialnego zgodnie z dotychczasowymi umowami przypada po dniu 6 sierpnia 2019 r., każdy taki termin upływu okresu udostępnienia zostanie skrócony i przypada w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Zobowiązania Instytucji Finansowych w odniesieniu do ich wierzytelności w stosunku do Spółki

Instytucje Finansowe zobowiązały się do niepodejmowania w stosunku do Spółki następujących działań: (i) przyspieszenie terminu spłaty oraz postawienie w stan natychmiastowej wymagalności kwot należnych od Spółki na podstawie dotychczasowych umów, (ii) rozwiązanie lub zmiana warunków dotychczasowej umowy w przedmiocie udzielonego finansowania pogorszająca warunki dla Spółki, (iii) prowadzenie czynności egzekucyjnych lub czynności zabezpieczających dotyczących płatności lub zabezpieczenia spłaty jakichkolwiek kwot należnych Instytucji Finansowej z tytułu dokumentów finansowania, (iv) potrącenie jakichkolwiek kwot należnych Instytucji Finansowania z tytułu dokumentów finansowania zmierzających do wyegzekwowania jakichkolwiek płatności wynikających z dotychczas zawartych umów.

Umowa określa również wyjątki od powyższych zobowiązań i określa dla Instytucji Finansowych katalog dopuszczalnych czynności zmierzających do zabezpieczenia lub wyegzekwowania należnych Instytucjom Finansowym wierzytelności w stosunku do Spółki.

Zobowiązania Spółki w odniesieniu do prowadzonej działalności operacyjnej, finansowej oraz inwestycyjnej

Spółka zobowiązała się, że ani ona ani jej spółka zależna: (i) nie zaciągną żadnego zadłużenia finansowego (innego niż dozwolone zadłużenie określone w Umowie), (ii) nie ustanowią żadnego zabezpieczenia rzeczowego lub osobistego (innego niż dozwolone zabezpieczenie określone w Umowie), (iii) nie dokonają zbycia aktywów (innego niż dozwolone zbycie aktywów określone w Umowie), (iv) nie podejmą określonych w Umowie działań restrukturyzacyjnych, (v) nie będą dokonywać określonych w Umowie transakcji z podmiotami powiązanymi, ani dokonywać płatności w ramach grupy kapitałowej (innych niż dozwolone płatności określone w Umowie) oraz (vi) nie zaciągnie zobowiązania do poniesienia nakładów inwestycyjnych, jeśli w wyniku takiego zobowiązania łączne nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej przekroczyłyby po dacie zawarcia Umowy kwotę 6 mln złotych.

Umowa zapewnia Spółce możliwość w ramach dozwolonego zadłużenia i dozwolonego zabezpieczenia zaciąganie kredytu obrotowego oraz pozyskiwanie gwarancji po dacie zawarcia Umowy zabezpieczonych wekslami Spółki lub oświadczeniem Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Umowa zapewnia Spółce możliwość zbywania zapasów, które nie są niezbędne do prowadzenia normalnej działalności do kwoty 10 mln zł (wartości księgowej zapasów) oraz zbywania zbędnych maszyn, urządzeń i pojazdów do kwoty 5 mln zł w okresie trwania Umowy.

Umowa określa również oczekiwane przez Instytucje Finansowe działania ze strony Spółki w zakresie pozyskania dokapitalizowania, w tym przedstawienia przez Spółkę informacji o preferowanej strukturze takiego dokapitalizowania oraz harmonogramu jego realizacji. Dokapitalizowanie zostało zdefiniowane w Umowie jako pozyskanie finansowania od znaczącego akcjonariusza lub osoby trzeciej, które nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego (i pokrycie go gotówką), udostępnienie pożyczki podporządkowanej lub w innej formie uzgodnionej z Instytucjami Finansowymi. Kwotę minimalną finansowania określono w Umowie jako iloczyn: (i) 20% łącznej liczby wszystkich akcji Spółki minus 1 (jedna) akcja oraz (ii) pomniejszonej o 5% średniej ceny rynkowej jednej akcji Spółki, tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu jednego miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu, w czasie którego był dokonywany obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Umowa określa ponadto zakres oczekiwanych przez Instytucje Finansowe obowiązków informacyjnych w odniesieniu do sposobu realizacji Umowy oraz działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej Spółki. W ramach tych działań Spółka ma zapewnić przekazanie Instytucjom Finansowym Raportu IBR (Independent Business Review), który na zlecenie Spółki przygotowuje KPMG Advisory sp. z o.o.

Warunki rozwiązania Umowy oraz zdarzenia uzasadniające rozwiązanie Umowy

Każda z Instytucji Finansowych jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie Umowy w postaci, m.in: (i) wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub postępowania zabezpieczającego (za wyjątkiem katalogu postępowań dozwolonych Umową) w odniesieniu do aktywów grupy kapitałowej Spółki o wartości przekraczającej kwoty określone w Umowie oraz w odniesieniu do aktywów stanowiących przedmiot zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Instytucji Finansowej, (ii) niedokonania przez Spółkę w terminie wymagalności płatności na rzecz Instytucji Finansowej stanowiącej dozwoloną płatność w rozumieniu Umowy (chyba, że Spółka i taka Instytucja Finansowa uzgodniły odroczenie terminu takiej płatności) oraz (iii) spadku wartości ustanowionych na rzecz Instytucji Finansowych zabezpieczeń o charakterze płynnym poniżej wartości określonych w Umowie lub niezastąpienia przez Spółkę wygasłej polisy ubezpieczeniowej ekwiwalentną polisą.

Każda z Instytucji Finansowych, po uzyskaniu uprzedniej zgody większości wierzycieli - Instytucji Finansowych, jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie Umowy innego niż zdarzenia uzasadniające rozwiązanie Umowy wskazane powyżej, tj. m. in.: (i) zaistnienie, w ocenie Instytucji Finansowych, sytuacji niewypłacalności Spółki, (ii) podjęcie przez Spółkę działań o charakterze restrukturyzacyjnym, (iii) wzrost wartości ustanowionych na rzecz Instytucji Finansowych zabezpieczeń o charakterze płynnym powyżej wartości określonych w Umowie oraz (iv) naruszenie przez Spółkę innych określonych postanowień Umowy.

Zdarzeniem uzasadniającym rozwiązanie Umowy (za uprzednią zgodą większości wierzycieli) jest również zmiana kontroli nad Spółką bez uprzedniej zgody wszystkich Instytucji Finansowych, przez co rozumie się sytuację, w której znaczący akcjonariusze Spółki (dziewięć otwartych funduszy emerytalnych) posiadaliby łącznie mniej niż 51% akcji Spółki.

Czas trwania Umowy, data końcowa obowiązywania Umowy oraz warunek rozwiązujący Umowę

Umowa określa okres współpracy Stron jako okres od dnia wejścia w życie Umowy do daty końcowej określonej w Umowie na dzień 31 lipca 2019 r.

Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym, który został w Umowie określony jako zdarzenie polegające na tym, że najpóźniej do dnia 9 czerwca 2019 r. (włącznie) którykolwiek z zakładów ubezpieczeń określonych w Umowie nie stanie się stroną Umowy jako wierzyciel. W przypadku gdy wystąpi warunek rozwiązujący, zgodnie z Umową, wszelkie prawa i obowiązki stron Umowy wygasną z początkiem dnia 10 czerwca 2019 r.

II. Oświadczenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

W związku z zawartą Umową, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank”) złożył Spółce, Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Instytucjom Finansowym – stronom Umowy oświadczenie, w którym wskazał m. in., że w okresie obowiązywania Umowy:

i. nie będzie przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności Banku wobec Spółki związanych z udzielonymi przez Bank na podstawie umowy o limit kredytowy wielocelowy nr 17 1020 2313 0000 3702 0373 4324 zawartej w dniu 26 lutego 2006 r. pomiędzy Bankiem a Spółką, dwudziestoma siedmioma gwarancjami bankowymi, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Bankowi wobec Spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji ("Wierzytelności Banku”) za wyjątkiem dozwolonych płatności określonych w Umowie;

ii. nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności egzekucyjnych oraz czynności zabezpieczających wobec Spółki dotyczących płatności jakichkolwiek kwot z tytułu Wierzytelności Banku;

iii. nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Spółki;

iv. nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot należnych mu z tytułu Wierzytelności Banku (poza potrąceniem dozwolonej płatności);

v. nie zmieni warunków finansowych Wierzytelności Banku w sposób, który pogorszyłyby takie warunki finansowe dla Spółki;

vi. w przypadku, gdy otrzyma na swój rachunek techniczny środki z praw przelanych na zabezpieczenie przez Spółkę na rzecz Banku, Bank zwolni te środki na rzecz Spółki najpóźniej następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu,

z zastrzeżeniem, że ograniczenia określone w pkt (i) – (vi) powyżej nie dotyczą podejmowania przez Bank czynności zachowawczych, czynności wyrównawczych oraz blokady, na zasadach określonych w Umowie.

W Oświadczeniu Bank zobowiązuje się wobec każdego z powyższych wierzycieli, iż w razie podjęcia przez Bank czynności zachowawczej, czynności wyrównawczej lub blokady, na zasadach określonych w Umowie, Bank poinformuje o tym Wierzycieli w terminie jednego dnia roboczego od dnia wystąpienia takiego zdarzenia.

Niniejsze oświadczenie Banku obowiązuje do dnia 31 lipca 2019 r., przy czym, jeżeli ziści się warunek rozwiązujący określony w Umowie, niniejsze oświadczenie wygaśnie z początkiem dnia 10 czerwca 2019 r.

III. Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki S.A.

W związku z zawartą Umową, Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank”) złożył Spółce, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Instytucjom Finansowym – stronom Umowy oświadczenie, w którym wskazał m. in., że w okresie obowiązywania Umowy:

i. nie będzie przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności Banku wobec Spółki związanych z udzielonymi przez Bank na podstawie "Umowy Ramowej o wystawianie gwarancji akredytyw Nr 2018/2015/DDF” zawartej w dniu 31.08.2018 r. pomiędzy Bankiem a Spółką, czterech gwarancji bankowych, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Bankowi wobec Spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji ("Wierzytelności Banku”) za wyjątkiem dozwolonych płatności określonych w Umowie;

ii. nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności egzekucyjnych oraz czynności zabezpieczających wobec Spółki dotyczących płatności jakichkolwiek kwot z tytułu Wierzytelności Banku;

iii. nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki ani wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Spółki;

iv. nie wykona prawa do potrącenia (ustawowego ani umownego) jakichkolwiek kwot należnych mu z tytułu Wierzytelności Banku (poza potrąceniem dozwolonej płatności);

v. nie zmieni warunków finansowych Wierzytelności Banku w sposób, który pogorszyłyby takie warunki finansowe dla Spółki;

vi. w przypadku, gdy otrzyma na swój rachunek techniczny środki z praw przelanych na zabezpieczenie przez Spółkę na rzecz Banku, Bank zwolni te środki na rzecz Spółki najpóźniej następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu,

z zastrzeżeniem, że ograniczenia określone w pkt (i) – (vi) powyżej nie dotyczą podejmowania przez Bank czynności zachowawczych, czynności wyrównawczych oraz blokady, na zasadach określonych w Umowie.

W Oświadczeniu Bank zobowiązuje się wobec każdego z powyższych wierzycieli, iż w razie podjęcia przez Bank czynności zachowawczej, czynności wyrównawczej lub blokady, na zasadach określonych w Umowie, Bank poinformuje o tym Wierzycieli w terminie jednego dnia roboczego od dnia wystąpienia takiego zdarzenia.

Niniejsze oświadczenie Banku obowiązuje do dnia 31 lipca 2019 r., przy czym, jeżeli ziści się warunek rozwiązujący określony w Umowie, niniejsze oświadczenie wygaśnie z początkiem dnia 10 czerwca 2019 r.

IV. Dodatkowy komentarz Spółki do Umowy oraz oświadczeń banków

W ocenie Zarządu Spółki, zawarcie Umowy to pierwszy krok w kierunku ustabilizowania sytuacji Spółki. Wypracowany z Instytucjami Finansowymi model finansowania Spółki ma na celu zapewnienie kontynuacji przez Spółkę realizacji kontraktów oraz ma prowadzić do stopniowej stabilizacji rozliczeń z dostawcami i podwykonawcami, przy czym Zarząd ma świadomość, że niektóre ograniczenia zawarte w Umowie, takie jak zmniejszony dostęp do kapitału obrotowego oraz nieodnawialny charakter linii gwarancyjnych, mogą istotnie ograniczać możliwość budowania nowego portfela zamówień.

Mając na uwadze powyższe, zamiarem Zarządu Spółki jest uzgodnienie w perspektywie następnych miesięcy długoterminowych zasad współpracy z Instytucjami Finansowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi, pozwalających Spółce na korzystanie z produktów finansowych oraz ubezpieczeniowych na poziomie umożliwiającym pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego oraz instrumentów gwarancyjnych wymaganych z punktu widzenia działalności Spółki, jej rozwoju, w tym zwiększenia możliwości pozyskiwania oraz obsługi nowych zamówień i kontraktów w przyszłości.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Roman Przybył Prezes Zarządu
2019-05-28Adam Świgulski Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »