PBG (PBG): Zawarcie umowy w sprawie zbycia akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna oraz zbycie akcji ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna - raport 77

Raport bieżący nr 77/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBG S.A., z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent"), informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 roku zawarł z RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, ul Łąkowa 33 ("RAFAKO"), umowę której przedmiotem jest określenie struktury sprzedaży akcji spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 15 ("Spółka"). Na podstawie umowy Emitent zobowiązał się do sprzedaży 46.021.520 akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje"), stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 46.021.520 głosów z akcji Spółki ("Umowa").

Reklama

Na podstawie Umowy, Emitent zobowiązał się zbyć Akcje na rzecz RAFAKO, a RAFAKO zobowiązało się nabyć Akcje za kwotę 160.154.889,60 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 60/100), tj. 3,48 zł (słownie: trzy złote i czterdzieści osiem groszy za 1 (jedną) Akcję ("Cena"), która zostanie zapłacona w dniu przeniesienia Akcji na rachunek RAFAKO w transakcji poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

RAFAKO zobowiązane będzie dokonać na rzecz PBG dopłaty do Ceny w kwocie 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) w przypadku gdy Spółka: (i) za rok obrotowy 2012 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 20.000.000 zł. (dwadzieścia milionów złotych) oraz (ii) za rok obrotowy 2013 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 35.000.000 zł. (trzydzieści pięć milionów złotych), co zostanie stwierdzone na podstawie zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdań finansowych Spółki za odpowiednio rok obrotowy 2012 oraz 2013.

RAFAKO w terminie dwóch miesięcy po dniu zawarcia umowy przeprowadzi due diligence Spółki. Jeżeli na podstawie raportu due diligence stwierdzone zostanie, że w Spółce zaistniało zdarzenie bądź zdarzenia stanowiące tzw. negatywny przypadek tj. jakiekolwiek zdarzenie, które samo lub w połączeniu z innymi zmianami lub zdarzeniami, spowodowało (lub w racjonalnej ocenie można oczekiwać, iż w przyszłości spowoduje) spadek wartości majątku Spółki lub zwiększenie zobowiązań Spółki w stosunku do wartości majątku lub zobowiązań Spółki wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r., z wyłączeniem zmian w ogólnym otoczeniu finansowym oraz z wyłączeniem zmian lub zdarzeń, które nastąpiły lub mogą nastąpić w wykonaniu oraz w zgodzie z Umową, wówczas RAFAKO, o ile Strony nie znajdą ugodowego sposobu rozstrzygnięcia sporu, będzie przysługiwało prawo żądania zapłaty przez Emitenta kwoty stanowiącej (i) równowartość obowiązkowych rezerw na zobowiązanie lub zobowiązania Spółki wynikające z takiego zdarzenia lub zdarzeń, których Spółka, wbrew obowiązkowi w tym zakresie, nie utworzyła do daty 31 grudnia 2011 r.; oraz (ii) równowartość obowiązkowych rezerw wynikających z takiego zdarzenia lub zdarzeń stanowiących negatywny przypadek, utworzonych przez Spółkę po dacie 31 grudnia 2011 r., jednak przed dniem złożenia przez RAFAKO pisemnej informacji o negatywnym przypadku stwierdzonym w wyniku due diligence, jednakże nie przekraczającej łącznie kwoty 20.000.000 zł. (dwadzieścia milionów złotych) tytułem wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń o charakterze negatywnego przypadku, która to kwota jest kwotą maksymalną ewentualnej rekompensaty.

Zgodnie z Umową, w terminie nie wcześniej niż po dniu podpisania Umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku Emitentowi będzie przysługiwało prawo odkupu Akcji od RAFAKO.

Umowa nie przewiduje postanowień w postaci kar umownych.

Po zawarciu Umowy z RAFAKO w dniu 20 grudnia 2011 roku, Emitent zawarł z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. umowę sprzedaży Akcji, na podstawie której za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. zbył Akcje na rzecz RAFAKO. Akcje zostały zbyte poza rynkiem regulowanym. Kwota Ceny została zapłacona przez RAFAKO w dniu zawarcia umowy sprzedaży Akcji z Domem Maklerskim BZ WBK S.A.

Wartości ewidencyjna zbytych Akcji w księgach Emitenta wynosiła 182 760 943,10 zł.

RAFAKO jest podmiotem zależnym od Emitenta. Pani Małgorzata Wiśniewska jest zarówno członkiem Rady Nadzorczej Emitenta oraz członkiem Rady Nadzorczej RAFAKO. Członek Zarząd Emitenta Pan Przemysław Szkudlarczyk jest członkiem Rady Nadzorczej RAFAKO.

Opisana powyżej transakcja stanowi realizację strategii Grupy Emitenta, związanej z ekspansją działalności na rynku budownictwa energetycznego.

Umowa oraz zbycie aktywów zostały uznane za znaczące z uwagi na kryterium kapitałów własnych Emitenta.
Magdalena Eckert- Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek | PBG SA | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »