Reklama

ELEKTROTI (ELT): Zawarcie umowy z DFM ZANAM -LEGMET Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3, w związku z § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 14.03.2012r. podpisaną w dniu 09.03.2012r. umowę z Dolnośląską Fabryką Maszyn ZANAM - LEGMET sp. z o.o., z siedzibą w Polkowicach.

Przedmiotem umowy jest zabudowa maszyn flotacyjnych o numerach MF-211, MF-212, MF-233, MF-251, MF-252, MF-322 , MF-323 i MF-324 w Rejonie ZWR Polkowice w ramach zadania inwestycyjnego: "Wymiana maszyn flotacyjnych" w branży elektrycznej i AKPiA.

Jest to czwarta umowa w ramach tego samego zadania inwestycyjnego zawarta z DFM ZANAM - LEGMET Sp. z o.o.

Wartość przedmiotu ww. umowy to wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 5 879 180,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalony został na dzień: 12.08.2013r.

Mając na uwadze § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje również, iż poprzednio zawarł z DFM ZANAM -LEGMET sp. z o.o. umowy, o których mowa w raporcie bieżącym nr 21/2011 z dnia 19.07.2011r. oraz w raporcie bieżącym nr 29/2011 z dnia 02.12.2011r.

Tym samym w ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna wartość umów zawartych z tym samym Zamawiającym tj. z DFM ZANAM -LEGMET sp. z o.o. wynosi netto 22 030 180,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt złotych 00/100).

Zgodnie z § 9 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5 - kary umowne właściwe dla umowy zawartej w dniu 09.03.2012r.:

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za opóźnienie w wykonaniu zabudowy danej maszyny w wysokości 0,2% wartości tej maszyny za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad (przekroczenie czasu reakcji) w wysokości 0,01% wartości ryczałtowej umowy za każdą godzinę opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danej maszyny w wysokości 0,2% wartości zabudowy tej maszyny, za każdy dzień opóźnienia

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wartości ryczałtowej umowy za każdy dzień opóźnienia,

e) za niezłożenie odpadów przemysłowych w miejscu i/lub terminie wyznaczonym przez Inwestora w wysokości

2 000 zł za każdy dzień opóźnienia

f)za nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy obowiązujących u Inwestora w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

g)odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości ryczałtowej umowy.

Zamawiający zastrzegł w umowie prawo do naliczenia Wykonawcy kar w wysokościach naliczonych Zamawiającemu przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z tytułu niewykonania lun nienależytego wykonania postanowień umowy.

Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wartości ryczałtowej umowy.

W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody oraz w innych nieprzewidzianych przypadkach, strona uprawniona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.
Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Mirosław Nowakowski - Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

Dowiedz się więcej na temat: oo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »