Reklama

K2HOLDING (K2H): Zawarcie umowy z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał Umowę ramową zawartą pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) a Agencją K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. (Agencja), zwaną w dalszej części niniejszego raportu "Umową”.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania nr GKP/PGE/0117/2016 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na "Wybór dwóch agencji reklamowych (ATL) dla PGE S.A. i PGE Obrót”. Analogicznie umowa, w wyżej wskazanym trybie, została zawarta przez PGE także z innym podmiotem niż Agencja.

Reklama

Zakres współpracy dotyczy wykonania na rzecz PGE usług polegających na realizacji kampanii reklamowej w zakresie ATL i BTL.

Umowa ma charakter ramowy i świadczenie usług odbywać się będzie na podstawie zamówień udzielanych przez PGE z maksymalną łączną kwotą wynagrodzenia za należytą realizację wszystkich zamówień i ewentualnych aneksów do zamówień w całym okresie jej obowiązywania w wysokości 5.000.000 zł netto tj. 6.150.000 zł brutto (Wynagrodzenie). Oprócz Agencji w Wynagrodzeniu partycypować będzie jeszcze jeden podmiot, wybrany w ramach tego samego przetargu. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. od dnia 5 lipca 2017 r. lub do chwili wyczerpania w.w. kwoty Wynagrodzenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Umowa określa generalne warunki współpracy stron w zakresie świadczenia przez Agencję usług na rzecz PGE w ramach danego zamówienia, w okresie, na który została zawarta i nie gwarantuje Agencji realizacji usług o określonej wysokości.

Umowa przewiduje następujące kary pieniężne:

1.W przypadku niedostarczenia danego materiału reklamowego w terminie wynikającym z harmonogramu przyjętego w danym zamówieniu, PGE może żądać:

a)zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy kolejny dzień opóźnienia lub

b)odwołać zamówienie i naliczyć karę umowną w wysokości 100% wartości wynagrodzenia za zamówienie. W tej sytuacji Agencji nie należy się wynagrodzenie za wykonane pracę a ewentualne otrzymane zaliczki podlegają zwrotowi;

2.W przypadku dostarczenia danego materiału reklamowego, w terminie wynikającym z harmonogramu, ale niezgodnego z Umową, lub w przypadku niemożności wykorzystania materiałów reklamowych przeznaczonych do realizacji zaplanowanych przez PGE działań z przyczyn leżących po stronie Agencji, (np. w szczególności w wypadku odmowy emisji z powodu niewłaściwego technicznego ich wykonania lub opracowania przez Agencję), Agencja zwróci PGE koszty jakie PGE poniósł z tego tytułu;

3.W przypadku niezrealizowania działań reklamowych, w których miał zostać wykorzystany niedostarczony materiał reklamowy, (albo dostarczony materiał reklamowy był niezgodny z danym zamówieniem), PGE jest uprawniona do naliczenia Agencji kary umownej w kwocie 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

4.W przypadku naruszenia obowiązku w zakresie wykorzystania znaków towarowych PGE, PGE jest uprawniona do naliczenia Agencji kary umownej w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;

5.W wypadku naruszenia przez Agencję obowiązków w zakresie dedykowanego do współpracy z PGE zespołu, wyłączności branżowej, praw autorskich oraz poufności, PGE jest uprawniona do naliczenia Agencji kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto niezależnie za każde naruszenie;

6.Agencja nie ponosi odpowiedzialności wobec PGE za niewykonanie i nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym opóźnienia w wykonaniu zamówienia), które nastąpiło z wyłącznej winy PGE lub winy osoby trzeciej, której działaniu Agencja nie mogła zapobiec i która nie była podwykonawcą, współpracownikiem lub w inny sposób powiązana z Agencją. W takiej sytuacji wykonanie zamówienia nastąpi w terminie późniejszym wyznaczonym przez Strony, lub Strony odstąpią od realizacji danego zamówienia;

7.PGE może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Zarząd Emitenta informuje, że postępowanie przetargowe oznaczone numerem (GKP/PGE/0117/2016) dotyczyło wyboru dwóch agencji reklamowych (ATL) zarówno dla PGE S.A. jak i PGE Obrót, w związku z czym Agencja zawrze również odrębną umowę ze spółką PGE Obrót S.A. z maksymalną łączną kwotą wynagrodzenia w wysokości 5.000.000 zł netto tj. 6.150.000 zł brutto, w związku z czym umowy z PGE S.A. oraz PGE Obrót S.A. opiewać będą na łączną maksymalną kwotę wynagrodzenia w wysokości 10.000.000 zł netto tj. 12.300.000 zł brutto.

O fakcie zawarcia umowy z PGE Obrót S.A. Emitent poinformuje odrębnym komunikatem.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-05Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu Tomasz Tomczyk
2017-07-05Łukasz LewandowskiWiceprezes ZarząduŁukasz Lewandowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »