GENRG (GNG): Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.01.2019 r. otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 36/2018.

Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu średniego, niskiego podwyższonego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m 3 /h od istniejących gazociągów na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu Numer referencyjny: 2018/W500/WP-001056 na podstawie umowy o charakterze ramowym na obszarach działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, została zawarta po przeprowadzeniu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza.

Reklama

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przyłącza gazowego do 10 m3/h tj: opracowanie projektu budowlanego (lub dokumentacji uproszczonej przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz niezbędnych dokumentów oraz realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego (oraz np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp.), montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej oraz obsługa geodezyjna budowy obejmująca obszar ( Przedmiot Umowy)

Część nr: 1, dla obszaru miasta Wrocław, gminy Wisznia Mała powiatu wrocławskiego (z wyłączeniem gminy Sobótka) oraz powiatu średzkiego. Maksymalna wartość Zamówienia to 25 790 598.00 PLN netto.

Część nr: 6, dla obszaru powiatów: strzelińskiego, oławskiego. Maksymalna wartość Zamówienia to 4 334 626.00 PLN netto.

Wynagrodzenia wyrażone są w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zlecenia. Wynagrodzenie za realizację danego Zlecenia płatne będzie w dwóch częściach. Pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 70 % wynagrodzenia należnego za wykonanie Zlecenia płatna będzie po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru technicznego Zleceni., Druga część wynagrodzenia w wysokości 30 % wynagrodzenia należnego za wykonanie Zlecenia płatna będzie po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego Zlecenia.

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego.

Umowa została zawarta na okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 24 miesięce od dnia podpisania umów.

Emitent zobowiązany jest, po otrzymaniu pisemnego Zlecenia od Zamawiającego, przystąpić niezwłocznie do jego realizacji i wykonać je zgodnie z warunkami przyłączenia w terminie nie dłuższym niż:

a) 120 dni liczone od dnia przyjęcia Zlecenia do dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu technicznego, dla Zleceń z dokumentacją uproszczoną na aktualnej mapie zasadniczej,

b) 150 dni liczone od dnia przyjęcia Zlecenia do dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego, dla Zleceń z dokumentacją projektową na aktualnej mapie zasadniczej,

c) 140 dni liczone od dnia przyjęcia Zlecenia do dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu technicznego, dla Zleceń z dokumentacją uproszczoną na aktualnej mapie do celów projektowych,

d) 170 dni liczone od dnia przyjęcia Zlecenia do dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego, dla Zleceń z dokumentacją projektową na mapie do celów projektowych.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 40 % tego Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Zlecenia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad - 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 40 % tego; w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia wynikającego ze wszystkich zleceń.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-15Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »