Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 1.02.2019 r. otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 32/2018 w dniu 20 listopada 2018 roku.

Reklama

Umowa: Rozbiórka i budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości 6000 m3/h "Radzymin” w m. Radzymin ul. Kolonia Pod Lasem, działka ew. nr 24/2 , powiat wołomiński.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka a następnie budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 6000 m3/h zlokalizowanej w miejscowości Radzymin zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę nr 875/2017 z dnia 06.09.2017 (Załącznik nr 2). Rozbiórką nie jest objęty kontener technologii układu redukcji i kotłowni oraz układ technologiczny wraz z instalacją podgrzewu technologicznego stacji. Na czas prac należy zapewnić zasilenie odbiorców z wykorzystaniem instalacji i stacji tymczasowej będącej własnością Wykonawcy. W zakresie realizacji prac hermetycznych: - po stronie układów średniego ciśnienia prace będą wykonane przez służby PSG. Uzgodnienie prac, dostawa materiałów i wykonanie robót ziemnych leży po stronie Wykonawcy, - prace hermetyczne po stronie układów wysokiego ciśnienia Wykonawca wykona własnymi siłami bądź zleci w całości wyspecjalizowanej firmie. W zakresie demontowanych elementów stacji Wykonawca będzie prowadził selekcję od-padów oraz dokona ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty poświadczające utylizację przez podmiot. W zakresie rozbiórki i utylizacji elementów instalacji nawaniania po stronie PSG pozostaje wyłącznie opróżnienie zbiornika THT.

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 190 000,00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) PLN netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Ceba brutto to 1 463 700,00 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych).

Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem że:

1) 80 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych,

2) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,

3) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej

Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zlecenia.

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia: do 30-06-2019, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych w szczególności: za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – 0,2 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia; w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 30 % wynagrodzenia netto, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0, 2% wynagrodzenia netto, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 7.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu naruszenia postanowień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, za każde naruszenie,

Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % wynagrodzenia wynikającego ze wszystkich zleceń.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-02Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »