Reklama

GENRG (GNG): Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Emitentem, o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 19/2019 w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

Umowa: UMOWA RAMOWA/PT+RBM/Obszary 1-4/Budowa/przyłącza gazu wraz z zespołem gazowym/w/Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Reklama

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na projektowaniu i budowie przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od DN 25 PE do DN 110 PE od istniejących gazociągów wraz z zespołami gazowymi. na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary (części Zamówienia): Obszar nr 1 : na terenie działania Gazowni w: Częstochowie, Zawierciu, Będzinie, Bytomiu, Tarnowskich Górach.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności Zadania, polegające na:

1) realizacji robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego wraz z zespołem gazowym (odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, wykonanie wykopów pod włączenie do sieci gazowej, wykonanie zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu włączenia do sieci, zajęcie czasowe nieruchomości i opłaty z tym związane, rekultywacja terenów zielonych, zakup materiałów niezbędnych do realizacji itp.), obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym o ile zajdzie taka potrzeba

2) realizacji robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem zespołów gazowych, obsługa geodezyjna budowy (inwentaryzacja powykonawcza), wykonanie dokumentacji powykonawczej ;

3) kompleksowej realizacji przyłącza gazowego wraz z zespołem gazowym;

4) kompleksowej realizacji zespołu gazowego.

Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. Umowa ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach.

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1.250 .000,00 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) PLN netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Ceba brutto to 1.537.500 PLN (milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wysokości wynagrodzenia netto 2) Z tytułu nieterminowego wykonania Zadania objętego danym Zleceniem Emitent zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równowartości kary umownej, którą Zamawiający uiścił na rzecz przyłączanego z tytułu nieterminowej realizacji umowy o przyłączenie. W razie nałożenia na Wykonawcę kary umownej zastrzeżonej w niniejszym ustępie, Zamawiający zobowiązuje się do odstąpienia od nałożenia kary umownej 3) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, 4) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty 5) z tytułu naruszenia postanowień § OWU dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony informacji – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 3, za każde naruszenie, 6) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, a w razie odstąpienia od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Emitenta - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-23Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »