Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATREM S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Zleceniodawca) a ATREM S.A. (Podwykonawca) w przedmiocie wykonania robót instalacji słaboprądowych i systemu bezpieczny stadion w ramach Inwestycji: "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu dla potrzeb Euro 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny wraz zadaszeniem trybun I, II i III" (Inwestycja).

Całościowe wynagrodzenie umowne należne ATREM S.A. wynosi 33 877 497,00 zł netto (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 0/100).

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od 31 marca 2010 roku do 20 czerwca 2010 roku.

Podwykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace od dnia dokonania odbioru końcowego Inwestycji.

Zleceniodawca będzie naliczać Podwykonawcy kary umowne w wysokości:

a.10 % wartości brutto wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy;

b.0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót będących przedmiotem niniejszej Umowy;

c.0,1 % wartości brutto wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji;

d.10% wartości brutto wynagrodzenia za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy;

e.0,005% wartości brutto wynagrodzenia za każdy przypadek naruszenia przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w przypadku zaniedbania obowiązków porządkowych o jakich mowa w Umowie.

Zleceniodawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Podwykonawca w terminie 30 dni od podpisania niniejszej Umowy ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie gotówki, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Niniejsza umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zarobki | Atrem SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »