ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 45

Raport bieżący nr 45/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2010 powziął informację, iż spółki z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 29 grudnia 2009 r., do dnia 29 lipca 2010 r., zawarły ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 12.053.369,70 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł 70/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) w dniu 29 lipca 2010 roku z Wielkopolską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest stałe i bieżące świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie realizacji prac eksploatacyjnych systemu telemetrii.

Reklama

Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy, począwszy od dnia 1 sierpnia 2010r. do 31 lipca 2013r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 157 668,00 zł netto, (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych).

Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

a)w przypadku niedotrzymania terminu wykonania prac oznaczonych w harmonogramie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

b)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)za opóźnienie w podjęciu działań zmierzających do usunięcia awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% umówionego wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia.

Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych

w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych.

Wykonawca wniesie tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umow gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 192 617,75 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście zł 75/100).

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: opóźnienia | Atrem SA | Raport bieżący | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »