Reklama

PANOVA (NVA): Zawarcie umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 04.11.2010 r. otrzymał podpisany egzemplarz umowy o roboty budowlane zawartej z firmą TESCO (Polska) Sp. z o.o.

Wartość umów zawartych przez P.A. NOVA z w/w kontrahentem - poza umowami opisanymi już w raportach bieżących - w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych P.A. NOVA S.A. i wynosi 17.332.686,00 zł netto, co spełnia kryterium umowy znaczącej na podstawie §9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

Umowę o najwyższej wartości stanowi umowa z dnia 05.10.2010 r., zawarta w formie pisemnej pomiędzy Konsorcjum z udziałem Spółki P.A. NOVA S.A. jako Wykonawcą oraz TESCO (Polska) Sp. z o.o. jako Zamawiającym.

Warunki w/w umowy są następujące:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przewidziane w Umowie Roboty zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, Specyfikacją Techniczną, odpowiednią dokumentacją projektową, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, lokalnymi uwarunkowaniami, obowiązującymi przepisami prawa i normami zharmonizowanymi (PN-EN) i oddać je Zamawiającemu, po uprzednim uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót. Roboty polegają na budowie marketu wielko-powierzchniowego, wielobranżowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Za wykonanie Robót i innych świadczeń Wykonawcy opisanych w Umowie, w tym w szczególności za dostawy wszelkich materiałów, urządzeń, maszyn i sprzętu Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 10.436.043,00 zł.

Wykonawca za każdy dzień opóźnienia w ustanowieniu lub w zapewnieniu utrzymania w mocy gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak i roszczenia z tytułu zastępczego wykonania obowiązków Wykonawcy przez Zamawiającego, winien zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.984,20 zł za każdy dzień opóźnienia.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w oddaniu Robót w wysokości 20.984,20 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 500.000 zł.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego (z uwagi na zwłokę Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek zobowiązania umownego lub też w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty w sposób nienależyty lub sprzeczny z umową) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.098.400,- zł najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców postanowień w zakresie poufności Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego lub jego pracowników, współpracowników, postanowień w zakresie poufności Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia

Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podpisane umowy spełniają kryterium umowy znaczącej, zgodnie z zapisami § 2 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3
Ewa Bobkowska - Prezes Zarządu
Przemysław Żur - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | P.A. Nova SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »