Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 62/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 06 grudnia 2010 powziął informację, iż spółki z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 19 października 2010 r., do dnia 06 grudnia 2010 r., zawarły ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 9.413.449.49 PLN (słownie: dziewięć milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 49/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 6 grudnia 2010 roku pomiędzy KWG S.A. (Zleceniodawca) a Konsorcjum (Podwykonawca) w składzie Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) oraz TEKO sp. z o. o. (Partner Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania budowy III nitki rurociągu "Przyjaźń".

Umowa obowiązuje do dnia 30 grudnia 2012r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 7.375.000,00 zł netto (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Udział Atrem S.A. w Konsorcjum wynosi ok 4.154.846,70 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć zł 70/100).

Podwykonawca zapłaci Zleceniodawcy następujące kary umowne:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze częściowym, końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto,

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Podwykonawca, bądź w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę - w wysokości 20 % wynagrodzenia netto,

c) za niewykonanie obowiązków porządkowych na placu budowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto, za każdy przypadek naruszenia tych obowiązków;

d) za posługiwanie się dalszymi podwykonawcami z naruszeniem postanowień umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień naruszenia.

Dopuszcza się dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych.

Podwykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace.

Podwykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śnitała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Atrem SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »