Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 3

Raport bieżący nr 3/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż spółki z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 20 października 2010 r. do dnia 11 stycznia 2011r., zawarły ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 6.200.108,33 PLN (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy sto osiem złotych 33/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy PGNiG S.A. Oddział w Odolanowie (Zamawiający) a Konsorcjum (Wykonawca) w którego skład wchodzą Atrem S.A (Lider Konsorcjum) oraz KRIO-SERWIS Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót instalacyjno- montażowych wraz ze stanowiskiem napełniania cystern dla 4 posadownionych zbiorników kriogenicznych skroplonego gazu ziemnego LNG.

Umowa obowiązuje przez 16 tygodni począwszy od dnia 8 listopada 2010 r.

Za wykonanie prac Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.856.300,00 zł netto, (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta zł 00/100).

Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

a) W razie zwłoki w wykonywaniu prac objętych umową - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy tydzień zwłoki,

b) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających odstępującego - w wysokości 5% wynagrodzenia.

Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych

w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych.

Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Atrem SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »