Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 31

Raport bieżący nr 31/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2011 r. powziął informację, iż spółki z Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 24 maja 2011. zawarły ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej TAURON umowy na łączną szacunkową wartość 6.363.000,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 0/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez Konsorcjum (Wykonawca) w składzie Contrast Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) - Elektrobudowa S.A. (Partner Konsorcjum) w dniu 24 maja 2011 roku ze spółką EnergiaPro S.A. (Zamawiający) z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest wykonanie rozdzielni 15 kV w stacji 110/6 kV Harcerska wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno- prawnej.

Reklama

Umowa obowiązuje począwszy od dnia 24 maja 2011 r. i kończy się z upływem 40 tygodnia od dnia zawarcia.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5.777.000,00 zł. netto (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Udział Contrast Sp. z o. o. w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy zostanie określony w umowie wykonawczej do umowy Konsorcjum.

Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

a) za opóźnienia w wykonywaniu danego etapu robót (określonego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym) w wysokości 0,1 % wartości danego etapu, za każdy dzień opóźnienia;

b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 15% wartości umowy;

d) za opóźnienia w wykonaniu innych zobowiązań wynikających z umowy - 0,1% wartości umowy.

Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 15 % wartości umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100 %wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy

Strony są upoważnione do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych.

Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej TAURON łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »