Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 37

Raport bieżący nr 37/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. powziął informację, iż spółka Atrem S.A. w okresie od dnia 23 maja 2011 r. do dnia 15 lipca 2011 r. zawarła ze spółką Hochtief Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu umowy na łączną szacunkową wartość 12.808.663,54 zł. netto (słownie: dwanaście milionów osiemset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 54/100).

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 16 czerwca 2011 r. zawarta w trybie obiegowym przez Atrem S.A. ze spółką Hochtief Polska S.A. Oddział w Poznaniu (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach zadania pn: "Zaprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań- Ławica".

Reklama

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony od dnia 20 czerwca 2011 r. do dnia 10 maja 2013 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 12.450.000,00 zł. netto (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi, z następujących tytułów:

1) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów realizacji Etapów i/lub terminów pośrednich - 0,3 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia

2) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów wymaganych zgodnie z umową- 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi/gwarancji- 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia poczynając od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, o ile jednak opóźnienie w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym przekroczy 5 dni kara umowna ulega powiększeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego;

5) za niezapewnienie min. 75 % stanu osobowego brygad roboczych wraz z nadzorem Wykonawcy w dni pracujące przypadające pomiędzy dniami wolnymi od pracy - 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień, w którym wykonawca nie spełnił powyższego warunku

6) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 20% wynagrodzenia umownego.

7) Kara za zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego lub zatrudnienie Podwykonawcy z naruszeniem procedury przewidzianej w protokole z negocjacji i w warunkach FIDIC lub dokonania potrącenia jakiejkolwiek należności z wynagrodzenia Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego- w kwocie 10.000,00 zł. za każde naruszenie.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace od daty Świadectwa Przyjęcia wg zasad FIDIC.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto.

Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółką Hochtief Polska S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »