Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 56/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 6.205.148,93 zł. netto (słownie: sześć milionów dwieście pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 93/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 13 października 2011 r. przez Konsorcjum Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) oraz GPT Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn: "Modernizacja aparatury kontrolno - pomiarowej na terenie obiektu Węzła Rozdzielczego Stare Bielice".

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony od dnia 13 października 2011 r. do dnia 30 grudnia 2011 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 699.700,00 zł. netto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 0/100).

Wykonawca udziela gwarancji na okres 36- miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z następujących tytułów:

1) w razie opóźnienia w terminowym wykonaniu robót - w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;

2) w razie opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego, po upływie dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto.

Jeżeli wartość szkody przekracza wysokość kar umownych zastrzeżonych w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »