Reklama

PANOVA (NVA): Zawarcie umowy znaczącej - raport 2

Raport bieżący nr 2/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany egzemplarz umowy o roboty budowlane pomiędzy spółką Galeria Kluczbork Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta) z siedzibą w Gliwicach jako Zamawiającym a Emitentem jako Wykonawcą.

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie galerii handlowej Galeria Miodowa w Kluczborku.

Reklama

Za wykonanie przedmiotu Umowy i innych świadczeń Wykonawcy opisanych w Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące kwotę netto w wysokości 29.520.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego netto.

b. za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu Robót - w wysokości 0,01% wartości łącznego wynagrodzenia umownego netto, jednakże nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego.

c. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu Robót - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego netto, jednakże nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego.

d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji - w wysokości 1% wartości netto wynagrodzenia umownego za zakres robót, w którym wystąpiły wady/usterki za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, jednakże nie więcej, niż 10% wynagrodzenia umownego.

W przypadku braku bezpośredniego nadzoru ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych w przypadku gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. Łączna wysokość roszczeń odszkodowawczych, kar umownych oraz wszelkich innych roszczeń wynikających lub związanych z niniejszą umową dochodzonych w stosunku do Wykonawcy nie może być wyższa niż 10% wartości wynagrodzenia umownego netto.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podpisana umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3
Ewa Bobkowska - Prezes Zarządu
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »