Reklama

LARQ (LRQ): Zawarcie umowy znaczącej - raport 6

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CAM Media S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2012 roku Emitent otrzymał podpisaną przez drugą stronę kopię umowy z dnia 28 lutego 2012 roku, zawartej z Polską Izbą Makaronu z siedzibą w Warszawie, na realizację trzyletniej kampanii promocyjno - informacyjnej, promującej makaron pt. "Makarony Europy", która ma być realizowana na podstawie umowy zawartej przez Polską Izbę Makaronu z Agencją Rynku Rolnego.

Reklama

Na podstawie umowy CAM Media S.A. zobowiązała się do realizacji kampanii promocyjno - informacyjnej i podjęcia działań, których szczegółowy zakres został określony w umowie, a zdefiniowanych m.in. w ofercie złożonej Agencji Rynku Rolnego przez Polską Izbę Makaronu.

Czas realizacji działań, wynikających z umowy, został podzielony na trzy dwunastomiesięczne fazy. CAM Media S.A. może kontynuować wykonanie umowy w drugiej i trzeciej fazie wyłącznie po otrzymaniu pisemnego zezwolenia od Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem drugiej strony, przy czym zezwolenie takie będzie uwarunkowane dostępnością wymaganych środków finansowych w budżecie Wspólnoty Europejskiej. Ponadto Polska Izba Makaronu ma prawo do czasowego zawieszenia lub rozwiązania umowy bez odszkodowania, w razie czasowego zawieszenia lub rozwiązania umowy zawartej przez Polską Izbę Makaronu z Agencją Rynku Rolnego, w przypadku, gdy wymagane na jej wykonanie środki nie są dostępne w budżecie danego państwa członkowskiego lub państw członkowskich.

Umowa wygasa po otrzymaniu przez Polską Izbę Makaronu ostatniej płatności od Agencji Rynku Rolnego.

Budżet przedmiotowego przedsięwzięcia promocyjno-informacyjnego, który wynosi 2.999.899 EURO netto i jest podzielony na części odpowiadające poszczególnym fazom realizacji umowy, jest finansowany w częściach wskazanych w umowie przez Unię Europejską, Rząd Polski i Polską Izbę Makaronu. Budżet odpowiadający każdej fazie realizacji umowy nie może w żadnym wypadku ulec zwiększeniu, nawet jeżeli rzeczywisty koszt działań przekracza koszt wskazany w ofercie. CAM Media S.A. ponosi wyłączne ryzyko przekroczenia kosztów.

Z tytułu usług określonych umową CAM Media S.A. otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 13 % kosztów działań bezpośrednich, przy czym wynagrodzenie z tytułu realizacji trzyletniej kampanii, zgodnie z budżetem kampanii, nie może przekroczyć kwoty 320.911,51 EURO netto.

Finansowanie działań realizowanych przez CAM Media S.A. odbywać się będzie na warunkach określonych w umowie.

CAM Media S.A. zobowiązała się do oznaczonych w umowie obowiązków informacyjnych względem Polskiej Izby Makaronu, Komisji Europejskiej i Agencji Rynku Rolnego. Na warunkach określonych w umowie Komisja Europejska, Agencja Rynku Rolnego i Trybunał Obrachunkowy mogą w każdej chwili przeprowadzić kontrole techniczne i księgowe postępu prac i realizacji działań.

CAM Media S.A. zobowiązała się do zastrzeżenia na rzecz drugiej strony, Komisji Europejskiej, Agencji Rynku Rolnego i państw członkowskich wszelkich praw do korzystania z wyników działań, będących przedmiotem umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Agencję Rynku Rolnego kosztów niekwalifikowanych, z tytułu nierozliczenia prac wykonywanych przez zleceniobiorcę Polska Izba Makaronu jest uprawniona obciążyć CAM Media S.A. kosztami określonymi przez Agencję Rynku Rolnego jako niekwalifikowane.

Umowa może zostać rozwiązana przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadkach określonych w umowie Polska Izba Makaronu ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy zleceniobiorcy.

W przypadku rozwiązania umowy przez CAM Media S.A. z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy zleceniobiorcy Polska Izba Makaronu będzie uprawniona do dochodzenia od CAM Media S.A. kary umownej w wysokości 532.363,18 zł, przy czym zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu przedmiotowej kary umownej z wierzytelnością CAM Media S.A. z tytułu roszczeń regresowych w stosunku do Polskiej Izby Makaronu w związku z udzielonym przez CAM Media S.A. poręczeniem weksla in blanco, wystawionego przez Polską Izbę Makaronu na zabezpieczenie roszczeń wystawcy gwarancji ubezpieczeniowej, która stanowi zabezpieczenie umowy pomiędzy Agencją Rynku Rolnego i Polską Izbą Makaronu. Umowa nie zawiera zapisu uprawniającego zleceniodawcę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, przekraczających wysokość zastrzeżonej kary umownej.

W przypadku rozwiązania umowy kwota należna CAM Media S.A. zostanie ustalona w oparciu o rzeczywisty koszt zadań, zrealizowanych zgodnie z umową przed jej rozwiązaniem.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Krzysztof Przybyłowski - Prezes Zarządu
Paweł Orłowski - Wiceprezes Zarządu
Adam Michalewicz - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »