Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 20

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2012 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 6 stycznia 2012 r. do dnia 13 lipca 2012 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 6.336.614,01 zł netto (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset czternaście złotych 1/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 23 kwietnia 2012 r. przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką PGNiG Technologie Spółka z o. o. Oddział Naftomontaż w Krośnie (Zamawiający), przedmiotem której jest wykonanie zadania pn: "Kompleksowe wykonanie robót budowlano - montażowych branży AKPiA wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i rozruchem wykonanych instalacji, sporządzeniem dokumentacji odbiorowej, szkoleniem" w ramach Inwestycji pn: "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Pruchnik 24K, 25, 26- KGZ Kańczuga".

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do 2 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy etapu II przez Inwestora- Polskie Górnictwo Naftowe i gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku, przy czym przewidywany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dotyczącego etapu II został określony na sierpień 2012 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 987.000,00 zł netto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100).

Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 - miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Inwestycji pn: "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Pruchnik 24K, 25, 26- KGZ Kańczuga".

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej z następujących tytułów:

1) za opóźnienie wobec terminu zakończenia poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad i usterek gwarancyjnych, opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na przystąpienie do usunięcia wad i usterek lub terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

3) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto;

4) za niedostarczenie w terminie dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dokumentów potwierdzających wymagane przez Zamawiającego ubezpieczenie- kara umowna w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto;

5) za naruszenie obowiązku zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w trakcie realizacji umowy- kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:

1) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto;

2) za naruszenie obowiązku zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w trakcie realizacji umowy- kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »