Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 30

Raport bieżący nr 30/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 12 września 2012 roku powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. o. o. w okresie od dnia 19 kwietnia 2012 roku do dnia 12 września 2012 roku zawarła ze spółkami z Grupy Kapitałowej ENERGA umowy na łączną wartość 6.136.640,00 zł netto (słownie: sześć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym w dniu 12 września 2012 r. przez spółkę Contrast Sp. o. o. (Wykonawca) ze spółką Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu (Zamawiający), datowana na dzień 10 września 2012 roku, przedmiotem której jest wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania pn: Nowe Skalmierzyce gmina miejsko - wiejska, Zadanie 1: Budowa stacji 110/15 kVA Ociąż.

Reklama

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wartość wynagrodzenia umownego spółki zależnej od Emitenta- Contrast Sp. o. o. została ustalona na kwotę 5.997.000,00 zł netto (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niżej wymienione kary umowne:

1. Za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy- 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

2. Za nieusunięcie wad ujawnionych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków określonych w umowie- 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każde naruszenie;

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących podzlecania prac podwykonawcom bez zgody Zamawiającego - 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto;

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta na realizację w/w zamówienia Zarząd Atrem S.A. informował raportem bieżącym nr 28/2012.

Umowy zawarte ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »