Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie umowy znaczącej - raport 34

Raport bieżący nr 34/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 10 października 2012 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 10 października 2012 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 6.310.365,05 zł netto (słownie: sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 05/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 13 sierpnia 2012 r. przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Naftomontaż w Krośnie (Zamawiający), przedmiotem której jest wykonanie robót budowlano - montażowych branży AKPiA wraz z wykonaniem systemu sterowania i wizualizacji, przeprowadzeniem prób, badań, sprawdzeń i rozruchem wykonanych instalacji, sporządzeniem dokumentacji odbiorowej, szkoleniem personelu Inwestora, w ramach inwestycji pn: "Rozbudowa Węzła Kościan".

Reklama

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 15 listopada 2012 roku.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2.700.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 0/100).

Wykonawca udziela 36- miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty oraz 24- miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji, co planowane jest na dzień 23 grudnia 2012 r.

Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi z następujących tytułów:

1) za opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% umownego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze technicznym, odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,1% umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia netto.

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 25
Konrad Śniatała - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »